Obwieszczenie

2016-05-18 0914
Art. czytany: 1753 razy

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.05.2016. Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał decyzję Nr IK. 6733.2.2016 umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięciu polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 2064B na odc. Krasowo Wielkie - Markowa Wólka w km12+965 (km roboczy 0+000) - 17+232,28 (km roboczy 4+267,28) na działkach o numerze ewidencji gruntów - 360 ( pas drogowy) oraz części działek (do podziału i przejęcia pod pas drogowy): 184, 363, 185, 291/1, 294, 295, 296, 297, 298, 383, 299, 300, 301, 302/1, 302/2, 327/3, 327/4, 327/5, 397, 394, 393, 328, 329/1, 329/5, 329/6, 329/4, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 386, 350, 351, 379, 352/2, 352/1, 257, 258, 261, 392, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 385, 269, 270/1, 272, 373, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/2 obręb Krasowo Wielkie gmina Nowe Piekuty oraz na działkach o numerze ewidencji gruntów nr 320 ( pas drogowy) oraz części działek (do podziału i przejęcia pod pas drogowy): 26, 39, 43, 16, 17, 18, 20 obręb Markowo Wólka gmina Nowe Piekuty. Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 . Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójt Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.