obwieszczenie

2016-06-08 1131
Art. czytany: 912 razy

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013. poz. 1235 z późn. zm.) informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 19.05.2016 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie obory uwięziowej w systemie płytkościółkowym do hodowli bydła mlecznego w obsadzie 38 DJP, zbiornika na gnojowicę o poj. 600 m3 na działce siedliskowej nr 136, 137 i 138 w obrębie ewidencyjnym Kostry Litwa, Gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie”. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Głowna 8; 18-212 Nowe Piekuty pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.