Sprawozdanie z wykonania budżetu

2004-10-11 1242
Art. czytany: 1997 razy

wykonanie budżetu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 23 sierpnia 2004 roku

Informacja z wykonania
budżetu gminy Nowe Piekuty za I półrocze 2004 roku

Budżet gminy na 2004 rok został uchwalony uchwałą Nr XIV59/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 marca 2004 roku w wysokości:

Dochody budżetu gminy – 6.287.183 zł
Wydatki budżetu gminy – 5.480.183 zł
W budżecie założono spłatę kredytu w wysokości 807 tys. zł.

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające plan dochodów i wydatków, który na koniec I półrocza 2004 r po zmianach wynosi:
Dochody - 6.382.240 zł
Wydatki - 5.575.240 zł

Plan dochodów dzieląc na subwencje, dotacje i dochody własne przedstawia się następująco:
A. Subwencje – 2.508.241 zł
- oświatowa – 1.685.552 zł
- ogólna – 737.994 zł
- rekompensująca ulgi – 84.695 zł
B. Otrzymane dotacje - 254.206 zł
- zasiłki dla podopiecznych – 87.726 zł
- świadczenia rodzinne – 40.643 zł
- utrzymanie OPS – 35.079 zł
- dodatki mieszkaniowe –0 zł
- zasiłki rodzinne i macierzyńskie – 2.267 zł
- dożywianie uczniów – 0 zł
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 29.102 zł
- aktualizacja rejestrów wyborczych – 390 zł
- dotacja ze Starostwa (melioracja) – 0 zł,
- przeprowadzenie referendum – 5.091 zł
- energia ulic powiatowych – 50.718 zł
- zakup wyprawek dla klas pierwszych – 1.190 zł
- na konserwację zabytków – 2.000 zł
C. Dochody własne – 769.048 zł
- wpływ za wodę – 75.579 zł
- za świadectwa pochodzenia zwierząt – 4.000 zł
- wpływ z dzierżawy za tereny łowieckie – 0 zł
- wpływ od ludności na budowę dróg gminnych – 0 zł
- wpływ czynszu za lokale komunalne- 48.360 zł
- wpływ za grunty i nieruchomości komunalne - 9.801 zł
- wpływ za czynności urzędowe – 331 zł
- wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych – 205.594 zł
- wpływ podatku dochodowego od osób prawnych – 1.797 zł
- wpływ z karty podatkowej – 365 zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 899 zł
- wpływ za wynajem autobusu szkolnego – 7.409 zł
- wpływ za podatki i opłaty od osób fizycznych – 375.843 zł
- wpływ opłaty skarbowej – 5.603 zł
- wpływ za zezwolenia alkoholowe – 33.235 zł
- wpływ za sprzedaż worków na śmieci – 232 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział plan wykonanie %

• Rolnictwo 240.000 79.757 33
• Leśnictwo 1.000 0 0
• Transport i Łączność 2.000 0 0
• Gospodarka Mieszkaniowa 122.000 58.161 48
• Administracja Publiczna 58.500 29.433 50
• Urzędy Naczelnych Organów 5.871 5.481 93
Władzy Państwowej, Kontroli,-
i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa
• Dochody od Osób Prawnych 1.321.919 623.336 47
od Osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawne
• Różne rozliczenia 4.216.004 2.297.547 55
• Oświata i wychowanie 21.040 8.599 41
• Opieka Społeczna 342.188 165.715 48
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego - 2.000 -
• Gospodarka Komunalna 51.718 50.950 99
i Ochrona Środowiska

Ogółem: 6.382.240 3.531. 495 55


ROLNICTWO - ujęte w planie dochody wynoszą 240.000 zł wykonanie
79.579 zł w tym:
- wpływy za pobraną wodę z wodociągu gminnego na plan 238.000 zł wykonanie 75.579 zł , zaległość 1.191 zł
- za świadectwa pochodzenia zwierząt na plan 2.000 zł. wykonanie 4.000 zł

LEŚNICTWO- dochody z dzierżawy za tereny łowieckie na plan 1.000 zł wykonanie 0 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 2.000 zł , wpływu brak.
Będą to wpływy mieszkańców wsi Piekuty Urbany jako dobrowolna wpłata na modernizację drogi gminnej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ujęte w planie dochody wynoszą 122.000,- wykonanie 58.161 zł
Wpływ środków finansowych z czynszu za lokale komunalne mieszkalne wynosi 24.142 zł , za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą 23.466 zł , za sprzedaż mienia komunalnego 11.058 zł , za dzierżawę gruntów (wieże) 11.690 zł .Jednocześnie przelano dla OSPJabłoń Kościelna za sprzedane mienie komunalne kwotę 12.195 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody wynoszą 58.500,- wykonanie 59.433 zł w tym:
• dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki w kwocie 55.000,- wykonanie 29.102,-
• dotacja celowa na zadania powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe 2.500,- wykonania brak,
• wpływy z opłaty administracyjnej w kwocie 1.000 zł wykonanie 331 zł,
jest to wpływ prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych.


URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- planowane wpływy w kwocie 5.871 zł , wykonanie 5.481 zł – jako
dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborczych 390 zł ,
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.091 zł ,

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – planowana kwota 1.321.919 zł wykonanie 623.336 zł.
Wpływ z poszczególnych podatków wynosi:
- wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 522.419 zł, wykonanie 207.391 zł,
- podatek od nieruchomości na plan 345.000 zł wykonanie
176.850 zł, zaległość 8.611 zł
- wpływ podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą
płatną w formie karty podatkowej na plan w kwocie 9.000 zł wykonanie 356 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 9 zł
- wpływy z podatku rolnego i innych podatków i opłat od osób
fizycznych na kwotę 379.500,- wykonanie 190.892 zł w tym:
podatek rolny na plan 278.000 , wykonanie 139.216 zł –
zaległość na koniec I półrocza wynosi 9.745 zł, udzielono ulg
inwestycyjnych na kwotę 156.502 zł , żołnierskich 181zł,
z tytułu nabycia gruntów 9.505 zł , umorzenia wyniosły
7.724 zł , udzielono odroczeń 302 zł
Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze
2004 roku wynoszą 40.484 zł w tym: w podatku rolnym
10.385 zł , od nieruchomości 16.646 zł, od środków
transportowych 13.453 zł udzielono zwolnień na kwotę 44.202 zł
w tym 29.000 zł w podatku od nieruchomości , 8.026 zł
w podatku rolnym i od środków transportowych 7.176 zł.
- podatek leśny na kwotę 27.000,- wykonanie 19.124 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 23.000, wykonanie
16.521 zł
- podatek od spadków i darowizn 1.000 ,- wykonanie 2.848 zł
- podatek od środków transportowych 35.000,- wykonanie
19.419 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 2000 zł, wykonanie 899 zł
• wpływ opłaty skarbowej na plan 30.000 ,- wykonanie 5.603 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 36.000 zł,
wykonanie 33,235 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem ujęte w planie wpływy z subwencji i refundacji ulg z podatków wynoszą 4.216.004 zł wykonanie 2.297.547 zł
w tym:
• subwencja ogólna wynosi 1.475.986 ,- wykonanie 737.994 zł
• subwencja oświatowa wynosi 2.739.018 zł , wykonanie 1.685.552 zł za 7 miesięcy,
• subwencja rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym wykonanie 84.695 zł za 2003 rok.
• różne rozliczenia – odsetki naliczane przez BS na plan 1.000 zł wpływ
0 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane dochody wynoszą 21.040 zł wykonanie 8.599 zł w tym:
• za wynajem autobusu szkolnego przez osoby prywatne i częściową odpłatność przez uczniów za wycieczki szkolne oraz najem przez Gminę Szepietowo na plan - 20.000 zł, wykonanie 7.409 zł,
• dotacja celowa na zakup podręczników 1.190 zł

OPIEKA SPOŁECZNA- ujęte wpływy w planie to dotacje celowe na kwotę 342.188 zł , wykonanie 165.715 zł i przedstawiają się następująco:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 94.151 zł, wykonanie 34.181 zł oraz 6.462 zł na wyposażenie stanowiska pracy,
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych 168.697,-wykonanie 87.726 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 65.000,-
wykonanie 35.079 zł
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na plan 2.267 , wykonanie
2.267 zł
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.000 zł, wykonanie 0 zł


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ujęta w planie kwota 51.718 zł , wykonanie 50.950 zł w tym :
- wpływy dotacji celowej na finansowanie oświetlenia ulic i dróg
powiatowych na plan 50.718 zł wykonanie 50.718 zł,
- wpływ za sprzedaż worków na śmieci na plan 1.000 zł , wykonanie 232zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wpłynęła dotacja na konserwację zabytków w kwocie 2.000 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 6.382.240 zł , wykonanie
3.531.495 zł stanowi to 55% wykonania budżetu.


WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na I półrocze 2004 roku to kwota 5.575.240 zł ,
Wykonanie 2.673.933 zł tj. 48% .

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział plan wykonanie %

• ROLNICTWO- 230.540 128.110 55
• TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 305.000 47.043 15
• GOSPODARKA MIESZKANIOWA 113.791 72.567 64
• ADMINISTRACJA PUBLICZNA 899.500 502.262 56
• URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 5.871 5.481 93
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
• BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 93.000 57.217 62
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
• DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH 29.000 14.329 49
I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
• OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 33.000 20.81 63
• RÓŻNE ROZLICZENIA 54.000 0 0
• OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.075.952 1.561.376 51
• OCHRONA ZDROWIA - 56.800 15.573 27
• POMOC SPOŁECZNA - 375.068 154.325 41
• GOSPODARKA KOMUNALNA 246.718 78.200 32
I OCHRONA ŚRODOWISKA
• KULTURA I OCHRONA 32.000 13.551 42
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
• KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.000 3.086 12

OGÓŁEM : 5.575.240 2.673.933 48

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :
ROLNICTWO - w planie budżetu ujęto kwotę 230.540 zł , wykonanie
128.110 zł z przeznaczeniem na :
• Spółki wodne na planowana dotację 9.000zł dokonano przelewu na kwotę 6.000 zł,
• utrzymanie konserwatorów obsługujących wodociąg gminny i na bieżącą konserwacje urządzeń hydroforni i linii wodociągowej
planowana kwota 211.540 zł , wykonanie 115.233 zł w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 56.300 zł, wyk. 23.071 zł
- pochodne od wynagrodzeń wyniosą 15.200 zł , wykonanie 6.528 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia oraz zakup części
zamiennych do hydroforni i linii wodociągowej planowane na kwotę
18.000 zł, wykonanie 7.218 zł w tym: komputer z oprogramowaniem
4.502 zł,
- usuwanie awarii stacji wodociągowych i linii oraz za pobraną wodę z
wodociągu Mazury na plan 55.000 zł wyk.50.827 zł w tym za wodę
opłacono zł 7.234, wymiana- naprawa złoża 22.572 zł, remont sprężarki
2.305 zł,
- energia stacji wodociągowych wynosi 45.000 zł , wykonanie 20.559 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 4.100 zł, wykonanie 3.328 zł,
- odpis na f.ś.s – 2.040 zł, wykonanie 612 zł
- opłacenie należnego podatku VAT – 16.000 zł, wykonanie 5.551 zł
- podróże służbowe i ryczałty - 4.000 zł , wykonanie 867 zł
• wpłata na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływu podatku rolnego tj. 7.000 zł , wykonanie 5.396 zł
• pozostała działalność – z ujętej w planie kwoty 3.000 zł za wymianę osłon na wałkach do maszyn rolniczych opłacono 1.481 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowana kwota 305.000 zł, wykonanie 47.043 zł przeznaczona jest na :
• utrzymanie dróg gminnych 125.000 zł, wykonanie 47.043 zł
- ulepszenie nawierzchni poprzez nawiezienie żwirem, opłaty za równarkę ,
odśnieżanie to kwota – 47.043 zł
- zakup przepustów i znaków drogowych na plan 5.000 zł, wykonania
brak,
- położenie dywanika asfaltowego na drogach gminnych na plan w kwocie
30.000 zł , wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- utrzymanie dróg powiatowych to kwota 180.000 zł, wykonania brak
z przeznaczeniem na modernizację drogi Markowo Wólka – Lendowo-
Jośki i Jabłoń Dąbrowa- Porośl Wojsławy które nastąpi w II półroczu br.


GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wydatki to kwota
113.791 zł, wykonanie 72.567 zł w tym:
• utrzymanie bieżące budynków komunalnych zakup drobnego sprzętu, węgla, środków czystości planowana kwota 50.311 zł, wykonanie
19.009 zł w tym węgiel DN Piekuty 8.171 zł, Ośr. Zdr. Jabłoń Kościelna
5.276 zł, olej opałowy biurowca 5.077 zł
• opłata za energię – 7.000 zł , wykonanie 6.835 zł,
• na bieżące naprawy budynków komunalnych planowano 42.000 zł, wykonanie 41.407 zł w tym palenie DN Piekuty 4.828, Ośr. Zdr. Jabłoń Kościelna 3.276 zł, remont ośrodka 3.100 zł, opłata fund.ochr.środ. 22.351,
• opłacenie podatku VAT kwota 4.000 zł , wykonanie 863 zł,
• utrzymanie sprzątaczki Jabłoń Kościelna- Ośrodek Zdrowia na plan 8.980 zł, wykonanie 4.368 zł.
• ubezpieczenie budynków na plan 1.500 zł wykonanie 82 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- ogółem w tym dziale ujęte wydatki wynoszą 899.500 zł, wykonanie 502.262 zł w tym :

Urzędy wojewódzkie - plan wpływu dotacji 55.000 zł przeznaczony jest na zadania zlecone gminie , wykonanie 29.102 zł z przeznaczeniem na :
• wynagrodzenia zł, 23.400
• pochodne od wynagrodzeń 4.147 zł,
• zakup materiałów kancelaryjnych 900 zł,
• rozmowy telefoniczne , naprawa sprzętu 451 zł,
• odpis na zakładowy f.ś.s – 204 zł.

Starostwa Powiatowe - planowana kwota 2.500 zł przeznaczona na wykonanie zadań powierzonych gminie, wykonanie 1.645 w tym:
• wynagrodzenie pracowników 1.300 zł,
• pochodne od wynagrodzeń 125 zł,
• zakup materiałów kancelaryjnych 100 zł.
• opłaty pocztowe i telefoniczne 120 zł.

Rada Gminy - planowana kwota 35.000 zł, wykonanie 14.183 zł
przeznaczona na:
• wypłatę diet radnych dieta Przewodniczącego 10.369 zł , na plan
26.000 zł,
• zakup materiałów kancelaryjnych napoi oraz kwiatów na uroczystości okolicznościowe 2.276 zł, na plan 6.000 zł ,
• opłaty pocztowe 1.538 zł na plan 3.000zł.

Urzędy Gminy - ujęta w planie kwota 797.000 zł , wykonanie 452.574 zł.
z przeznaczeniem na :
• wynagrodzenie pracowników w kwocie 485.000 zł, wykonanie 251.606 zł,
• wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 40.500 zł, wyk.37.146 zł
• opłaty za udział w szkoleniach pracowników 10.000 zł, wyk. 3.509 zł
• opłacenie ryczałtów samochodowych i podróży służbowych 15.000 zł, wykonanie 8.344 zł
• zakup materiałów kancelaryjnych , druków, czasopism, środków czystości , programów komputerowych, zakup komputera i drukarki drobnego sprzętu , olej opałowy do c.o to kwota 60.000 zł, wykonanie 37.382 zł,
• energia na plan 2.400 zł wykonanie 2.340 zł.
• ubezpieczenie budynków i sprzętu i energia, 1.500 zł wykonanie 765 zł
• pochodne od wynagrodzeń 96.000 zł, wykonanie 49.794 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.600 zł, wyk. 6.725 zł
• opłaty pocztowe, telefoniczne zakup znaków pocztowych, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja alarmu , sprzętu komputerowego wykonanie linii komputerowej na plan 70.000 zł wykonanie 54.963 zł.

Pozostała działalność - planowana kwota 10.000 zł , wykonanie 4.758 zł z przeznaczeniem na :
• opracowanie studium uwarunkowań 10.000 zł .wykonanie 4.758 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowana kwota 5.871 zł, wykonanie 5.481 zł
z przeznaczeniem na :
• wynagrodzenie za prowadzenie rejestrów wyborczych – 500 zł. wykonanie 195 zł.
• zakup materiałów - 180 zł, wykonanie 105 zł.
• opłaty pocztowe – 100 zł wykonanie 90 zł.
• na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła kwota 5.091 zł, która została wykorzystana w całości na opłacenie diet członków komisji 3.370 zł oraz zakup materiałów i opłat pocztowych
1.721 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- przyjęta kwota 93.000 zł , wykonanie 57.217 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:
• za udział w pożarach 4.000 zł , wykonanie 658 zł.
• wynagrodzenie kierowców 21.000 zł , wykonanie 9.312 zł.
• pochodne od wynagrodzeń 7.000 zł , wykonanie 3.724 zł.
• zakup paliwa, umundurowania , części zamiennych do samochodów i motopomp oraz sprzętu p. poż. w kwocie 33.000 zł, wykonanie 32.193 zł
• energia remiz OSP 6.000 zł, wykonanie 1.135 zł.
• przeglądy i naprawy samochodów i sprzętu – 7.000 zł, wykonanie 934 zł.
• ubezpieczenie pojazdów , budynków i strażaków 9.500 zł , wykonanie 7.219 zł.
• odpis na zakładowy f. ś. s 5.000 zł, wykonanie 1.500 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.000 zł wyk. 1.581zł.

DPOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na plan 29.000 zł wykonanie 14.329 zł w tym:
- diety sołtysów za udział w sesjach – na plan 7.000 zł wyk. 2.566 zł,
- wypłata prowizji za inkaso podatków i opłat na plan 20.000 zł wyk.
10.160 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych oraz prenumerata czasopisma 1603 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – na plan 33.000 zł wykonanie 20.816 zł są to opłacone odsetki od zaciągniętego kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – ogólna rezerwa wynosi 54.000 zł , która będzie rozdysponowana w terminie późniejszym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - ujęta w planie kwota 3..075.952 zł , wyk. 1.561.376 zł
Planowana kwota to : subwencja 2.739.018 zł , pozostałe środki finansowe 336.934 zł pochodzą z własnych środków budżetowych.
• Utrzymanie szkół podstawowych – 2.004.092 zł, wykonanie 989.340 zł z przeznaczeniem na :
- dotacja dla szkół Hodyszewo i Kostry Noski na plan 320.300 zł
wyk. 161.850 zł w tym Hodyszewo: 103.022 zł, Kostry Noski 58.828 zł
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi 968.000 zł, wykonanie 475.309 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 90.000 zł, wyk.89.792 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 90.000 zł , wykonanie
35.677 zł.
- podróże służbowe krajowe 2.000 zł, wyk. 989 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych , węgla ,środków czystości , drobnego
sprzętu – 49.000 zł , wykonanie 43.439 zł
- energia szkół 18.000 zł, wykonanie 8.833 zł.
- bieżące naprawy sprzętu ,opłaty telefoniczne , palenie w piecach c.o
bieżący remont elewacji szkoły Piekuty, wywóz nieczystości ,
konserwacja sprzętu i alarmu ogółem 88.175 zł wykonanie 22.216 zł ,
- zakup pomocy naukowych i książek planuje się w kwocie 17.652 zł ,
wykonanie 3.244 zł
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych 2.000 zł, wyk. 1.805 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 193.700 zł, wyk. 115.782 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.400zł, wyk. 29.364

GIMNAZJA - ogółem utrzymanie Gimnazjum wyniosło na plan 735.800 zł , wykonanie 384.326 zł w tym:
• wynagrodzenie nauczycieli 486.000 zł , wykonanie 222.278 zł.
• pochodne od wynagrodzeń 97.000 zł , wykonanie 57.350 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 38.200 zł wykonanie 38.156 zł.
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie 30.000 zł, wykonanie 19.770zł.
• podróże służbowe 2.000 zł, wykonanie 477 zł.
• zakup materiałów kancelaryjnych, drobnego sprzętu, środków czystości
20.000 zł, wykonanie 15.190 zł.
• energia ,-na plan 5.000 zł wykonanie 2.418 zł.
• bieżące naprawy sprzętu, opłaty telefoniczne, konserwacja sprzętu komputerowego, palenie c.o 20.000 zł , wykonanie 17.920 zł.
• zakup pomocy naukowych i książek 4.000 zł, wykonanie 1.076 zł.
• odpis na zakładowy f.ś.s 31.600 zł, wykonanie 9.480.
• ubezpieczenia na plan 2.000 zł wykonanie 109 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych - planowana kwota 121.000 zł, wykonanie 56.930 zł. w tym:
• wynagrodzenie pracowników 61.200 zł, wykonanie 30.664 zł.
• pochodne od wynagrodzeń 16.500 zł, wykonanie 7.970 zł.
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.000 zł, wykonanie 2.894 zł.
• podróże służbowe - 500 zł, wykonania brak.
• energia 1.000 zł, wykonania brak.
• zakup materiałów kancelaryjnych , zabawek , drobnego sprzętu 10.000 zł, wykonanie 125 zł.
• opłaty pocztowe , drobne remonty 1.000 zł, wykonania brak.
• odpis na zakładowy f.ś.s – 5.600 zł, wykonanie 1.162.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.600 zł , wykonanie 7.501 zł.
• subwencja Kostry Noski 4.416 zł, Hodyszewo 2.208 zł,

Dowożenie uczniów do szkoły- planowana kwota 150.660 zł , wyk.
117.980 zł w tym:
• wynagrodzenia kierowców i opiekunki 54.000 zł, wykonanie 29.850 zł.
• pochodne od wynagrodzeń 10.600 zł, wykonanie 6.529 zł.
• zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 43.000 zł, wykonanie 40.426
• drobne naprawy i przeglądy autobusów 35.000 zł, wykonanie 34.183 zł.
• składki na ubezpieczenie autobusów 2.000 zł, wykonanie 1.469 zł.
• dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.700 zł, wykonanie 4.620 zł.
• odpis na zakładowy f. ś. s. 1.360 zł , wykonani 903 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 11.000 zł wykonanie 6.446 zł w tym:
• opłaty czesnego nauczycieli studiujących na plan 9.000 zł wyk. 5,195 zł,
• podróże służbowe – szkolenia na plan 2.000 zł wyk. 1.251 zł.

Pozostała działalność - planowana kwota 53.400 zł, wyk. 6.454 zł w tym:
• fundusz zdrowotny i fundusz nagród 24.300 zł, wykonania brak.
• pochodne od wynagrodzeń 5.100 zł, wykonania brak.
• fundusz emerytów rencistów 16.000 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.
• Zakup materiałów kancelaryjnych, nagród na prowadzenie kół zainteresowań i przeprowadzenie konkursów na plan 6.000 zł wyk.
5.816 zł.
• Przejazdy dzieci na zawody i olimpiady sportowe na plan 2,000 zł wyk. 639 zł.

OCHRONA ZDROWIA - planowana kwota 56.800 zł, wykonanie 15.573 zł jest przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym:
• umowy zlecenia , pogadanki , diety komisji 8.000 zł, wyk.1.595 zł.
• zakup zabawek i sprzętu do świetlic szkolnych (gdzie przebywają dzieci z rodzin patologicznych), zakup podręczników, dopłaty do wyżywienia
23.000 zł, wykonanie 3.530 zł.
• opłaty pocztowe , dopłaty do wycieczek szkolnych 7.000 zł, wyk. 3.416 zł.
• za udział w szkoleniach specjalistycznych członków komisji 1.000 zł, wykonania brak.
• wypłaty w formie zasiłku na odzież , żywność, przybory i podręczniki szkolne na plan 10.000 zł, wykonanie 2.520 zł.
• dotacja dla klubu abstynenta Łabędź 1.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA - ogółem planowana kwota 375.068 zł , wykonanie 154.325 zł w tym;
• świadczenia rodzinne na plan 100.613 zł wykonanie 37.017 zł.
- szkolenia na plan 600 zł, wyk. 110 zł,
- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne na plan 88.492 zł wyk.
29.662 zł.
- wynagrodzenia na plan 2.823 zł wyk. 1892 zł.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 650 zł. wyk 461 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków na plan 1.171zł wyk. 62 zł.
- opłaty pocztowe i bankowe- od przesłanych świadczeń na plan 1.677 zł
wyk. 1.011 zł.
- podróże służbowe na p0-lan 500 zł wykonania brak.
- odpis na zakładowy f. św. socj. na plan 400 zł wykonania brak.
- wydatki na zakup komputera i sprzętu na plan 4.300 zł wyk. 3.818 zł.
• opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki na plan 6.000 zł, wyk. 1.453 zł.
• opłacenie zasiłków stałych , okresowych , jednorazowych w kwocie
172.697 zł, wykonanie 70.705 zł.
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 75.680 zł , wykonanie 37.448 zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników 45.000 zł , wykonanie 22.783 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 8.900 zł, wykonanie 5.450. zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000 zł, wykonanie 4.936 zł.
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych 2.500 zł,
wykonanie 1.876 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych 3.000 zł, wykonanie 278 zł.
- opłaty pocztowe od przesłanych zasiłków dla podopiecznych ,
rozmowy - telefoniczne , drobne naprawy sprzętu - 7.000 zł, wykonanie
1.601 zł.
- energia 1.000 zł, wykonania brak.
- ubezpieczenie sprzętu 500 zł, wykonania brak
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.280 zł, wykonanie
384 zł.
- szkolenia na plan 500 zł wyk. 140 zł.
• na opłacenie dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach planowana kwota 2.000 zł, wykonanie 945 zł.
• na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 2.267 zł. wyk.2.267 zł.
• dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, zakup wyprawek szkolnych – 12.611 zł, wyk. 2.690 zł.
• usługi opiekuńcze 3.200 zł wyk. 1.800 zł za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowana kwota 246.718 zł, wykonanie 78.200 zł w tym:
• zakup worków na śmieci i środków biologicznych do oczyszczalni przy szkole w kwocie 8.000 zł , wyk. 774 zł.
• wywóz stałych nieczystości , prace na wysypiskach wiejskich i opłaty ochrony środowiska na plan 38.000 zł, wyk. 22.970 zł.
• Oświetlenie ulic , placów i dróg planowane na kwotę 200.718 zł , wykonanie 54.456 zł w tym:
- energia 83.980 zł wykonanie 48.944 zł,
- naprawy bieżące na plan 16.738 zł. wykonanie 5.512 zł.
- na modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie lamp na
plan 100.000 zł wykonanie w II półroczu br.
Oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich zostało zrefundowane przez Urząd Wojewódzki w kwocie 50.718 zł, za 2003 rok. Obecnie oświetlenie jest kosztem gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan wydatków wynosi 32.000 zł, wykonanie 13.551 zł z przeznaczeniem na:
• utrzymanie bibliotek publicznych połączonych z bibliotekami szkolnymi w kwocie 12.000 zł , wyk.1.071 zł . z przeznaczeniem na zakup książek i materiałów kancelaryjnych,
• na konserwację zabytków Miejsc Pamięci Narodowej planowano 20.000 zł, wyk. 12.478 zł. z przeznaczeniem na remont miejsca pamięci we wsi Jabłoń Dobki i Skłody Borowe wykonanie tablicy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowana kwota 25.000 zł, wykonanie 3.086 zł przeznaczona na popieranie sportu wśród młodzieży wiejskiej:
• zakup sprzętu sportowego -16.000 zł , wykonanie 3.048 zł
• bieżące utrzymanie boisk wiejskich - 4.000 zł, wykonania brak.
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4.000 zł, wykonania brak.
• Podróże służbowe na plan 1.000 zł wykonanie 38 zł.
Obecnie trwają rozgrywki w piłce nożnej o puchar Wójta.

Jak wynika z przedstawionych danych dochody gminy są wykonane w 55 % , wydatki 48 % wskaźnik jest prawidłowy.
Przyjęte w planie zadania są realizowane na bieżąco. Umowy z wykonawca –
mi są tak podpisywane aby była pełna realizacja w czasie. W trakcie wykonywania budżetu następują zmiany zwiększające lub zmniejszające dotacji celowych oraz zmiany w dochodach własnych i wydatkach zgodnie z wskazaniami i zaistniałą potrzebą.