Sprawozadanie

2004-10-12 1317
Art. czytany: 2242 razy

Zarządzenie Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE NR 4/2004
WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 6.115.301 zł,
- wykonanie dochodów- 5.913.878 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 5.905.101 zł,
- wykonanie wydatków – 5.840.513 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dochody i wydatki związane realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Marek Kaczyński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4 /04
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 29 marca 2004 r.


Wykonanie dochodów budżetowych za 2003 rok

Dział Rozdział § Treść Plan budżetu na 2003 r.
Wykonanie
za 2003 r %
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 283.000 280.148 99,0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 280.000 278.087 99,3
083 Wpływy z usług - za pobraną wodę z wodociągu gminnego 280.000 278.087 99,3
01095 Pozostała działalność 3.000 2.061 68,7
083 Wpływy z usług - za świadectwa poch. zwierz. 3.000 2.061 68,7
020 LEŚNICTWO 1.000 1.815 181,5
02001 Gospodarka leśna 1.000 1.815 181,5 181,5
075 Dochody z dzierżawy za tereny łowieckie 1.000 1.815 181,5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.000 -
60016 Drogi publiczne gminne 2.000 -
096 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000 -
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 170.000 133.475 78,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170.000 133.475 78,5
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - za lokale komunalne
125.000
103.032
82,4
1 2 3 4 5 6 7 6 7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59.000 58.891 99,8
75011 Urzędy Wojewódzkie 53.000 53.000 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
53.000
53.000
100
75020 Starostwo Powiatowe 2.500 2.468 98,7
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2.500
2.468
98,7
75023 Urzędy Gmin 3.500 3.423 97,8
045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.500 2,.377 95,1
083 Wpływy z usług - prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych 1.000 1.046 104,6


751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

18.153

18.153

100

75101
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

720
720
100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 720 720 100
75108 Wybory do sejmu i senatu 5.190 5.190 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5.190
5.190
100
1 2 3 4 5 6 7
75109 Wybory do Rad Gminy, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich oraz referenda gminne , powiatowe, wojewódzkie
3.000
3.000
100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
3.000
3.000
100
75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne 9.243 9.243 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
9.243
9.243
100
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 4.100 -

75412
Ochotnicze Straże Pożarne
4.100

246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.100 -


756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.


1.290.504


1.142.045


88,5

75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
10.000
8.512
85,1

035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
10.000
8.508
85,1
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4
1 2 3 4 5 6 7
75615 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 310.000 282.803 91,2
031 Podatek od nieruchomości 305.000 278.532 91,3
033 Podatek leśny 5.000 4.233 84,7
50 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 38


75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
537.084
448.555
83,5
031 Podatek od nieruchomości 70.000 59.742 85,4
032 Podatek rolny 327.084 269.836 82,5
033 Podatek leśny 44.000 36.523 83,0
034 Podatek od środków transportowych 35.000 31.316 89,5

036 Podatek od spadków i darowizn
26.000 18.056 69,4
037 Podatek od posiadania psów - 125

043 Wpływy z opłaty targowej 1.000 -
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 32.000 30.607 95,7
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 2.000 2.350
117,5
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 60.000 53.182 88,7
041 Wpływy z opłaty skarbowej - za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 20.000 16.833
84,2
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000 36.349 90,9
75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 373.420 348.993 93,4
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 369.420 343.154 92,9
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.000 5.839 145,9
1 2 3 4 5 6 7
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.817.455 3.817.527 100

75801
Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.670.861

2.670.861

100
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.670.861 2.670.861 100
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 831.425 831.425 100
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
831.425 831.425 100
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 314.169 314.169 100
292 Subwencja ogólna z budżetu państwa
- drogowa
- refundacja ulg
151.999
162.170
151.999
162.170
100
100
75814 Różne rozliczenia finansowe 1.000 1.072 100
092 Pozostałe odsetki BS 1.000 1.072 100

801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
36.261
33.567
92,6

80101
Szkoły Podstawowe
1.074
1.074
100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.074 1.074 100

80113 Dowożenie uczniów do szkół 20.000 17.306 86,5
083 Wpływy z usług 20.000 17.306 86,5

80195
Pozostała działalność
15.187
15.187
100
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15.187 15.187 100
1 2 3 4 5 6 7
853 OPIEKA SPOŁECZNA 378.828 373.905 98,7

85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
15.400
10.374
67,4
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15.400 10.374 67,4
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 263.652 263.652 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 263.652 263.652 100
85315 Dodatki mieszkaniowe 1.802 1.288 71,5
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
1.802
1.288
71,5
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 24.874 23.591 94,8
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie 24.874 23.591 94,8
85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 64.000 64.000 100

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
64.000
64.000
100
85395 Pozostała działalność 9.100 11.000 120,9
083 Wpływy z usług - 400
097 Wpływy z różnych dochodów - 1.500
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900 900 100
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin
- dożywianie dzieci 8.200 8.200 100
1 2 3 4 5 6 7
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55.000 54.352 98,8

90003
Oczyszczanie miast i wsi
4.000
3.352
83,8
083 Wpływy z usług 1.500 912 22,8
097 Wpływy z różnych dochodów 2.500 2.440
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 51.000 51.000 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 51.000 51.000 100

Ogółem
6.115.301
5.913.878
96,7
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 4/04
Wójta Gminy Nowe Piekty
z dnia 29 marca 2004 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 rok
Dział Rozdział § Treść Plan
budżetu na 2003 r. Wykonanie
za 2003 r %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 231.880 222.422 95,9

01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
223.380
221.375
99,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 3 konserwatorów 44.800 44.289 98,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000 3.953 98,8
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.500 7.572 100,9
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200 1.166 97,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- węgiel, części zamienne do hydroforni i
linii wodociągowej 39.000 38.968 99,9
4260 Zakup energii 44.200 43.373 98,1
4300 Zakup usług pozostałych
- bieżące naprawy urządzeń hydroforni 66.500 66.357 99,8
4410 Podróże służbowe krajowe 4.200 4.183 99,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.980 1.980 100
4530 Podatek od towarów i usług VAT 10.000 9.534 95,3
01030 Izby Rolnicze 7.000 -
2850 Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych 7.000 -
1 2 3 4
01095 Pozostała działalność 1.500 1.047 69,8
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
- prowizja za świadectwa poch. zwierząt 1.500 1.047 69,8


600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 235.200 234.358 99,6

60014 Drogi publiczne powiatowe 170.000 170.000 100
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) 170.000 170.000 100
60016 Drogi publiczne gminne. 65.200 64.358 98,7
4300 Zakup usług pozostałych
- równarka , odśnieżanie , bieżące naprawy dróg. 45.200 45.106 99,8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 19.252 96,3

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 107680 105.181 97,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 107.680 105.181 97,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500 5.070 92,2

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 340 97,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 973 81,1
4120 Składki na Fundusz Pracy 170 133 78,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- węgiel , drobny sprzęt (klamka,żarówka,szufelka ) 33.000 32.713 99,1
4260 Zakup energii 5.800 5.814 100,2
4300 Zakup usług pozostałych
- bieżące naprawy budynków komunalnych 58.000 57.695 99,5
4430 Różne opłaty i składki
-ubezpieczenie budynków 1.200 -
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 660 660 100
4530 Podatek od towarów i usług VAT 1.800 1.783 99,0
1 2 3 4 5 6 7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 973.952 944.923 97,0

75011
Urzędy Wojewódzkie
53.000
53.000
100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1,9 etatu 39.000 39.000 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200 3.200 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.050 7.050 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 950 950 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiałów kancelaryjnych 1.200 1.200 100
4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne 350 350 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.250 1.250 100
75020 Starostwa Powiatowe
2.500 2.500 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 0,7 etatu 1.000 1.000 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800 800 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200 200 100
4120 Składki na Fundusz Pracy. 50 50 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne 200 200 100
4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne 250 250 100
75022 Rady Gminy 35.900 35.399 98,6
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-
diety radnych , czł. Kom. spoza rady,dieta Przewodniczącego Rady 26.700 26.688 99,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały kancelaryjne, napoje kwiaty i wiązanki okolicznościowe 6.000 5.538 92,3
4300 Zakup usług pozostałych- opłaty pocztowe 3.200 3.173 99,1

1 2 3 4 5 6 7
75023 Urzędy Gminy 854.352 826.143 96.7
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- umowy zlecenia , szkolenie pracowników 14.000 13.871 99.1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 16 pracowników 512.500 512.291. 99.9
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40.400 40.325 99.8
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 85.000 84.867 99.8
4120 Składki na Fundusz Pracy 13.000 12.822 98.6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
-kancelaryjnych , druków ,czasopism,środków czystości ,drobnego sprzętu, olej do c.o 57.450 57.400 99.8
4260 Zakup energii 3.482 3.399 97.6
4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne 80.000 54.252 67.8
4410 Podróże służbowe krajowe,ryczałty samoch. 17.500 17.396 99.4
4430 Różne opłaty i składki - ubezp. budynków i sprzętu 1.500 -
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.520 14.520 100
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 15.000 100
75047 Pozostała działalność 28.200 27.881 98.8
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- diety sołtysów 7.400 7.334 99.1
4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
- prowizja sołtysów 18.000 17.768 98.7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup czasopism, materiałów kancelaryjnych 2.300 2.299 99.9
4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne 500 480 96.0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNITWA 18.153 18.153 100


75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 720 720 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- za prowadzenie rejestru spisów wyborców 500 500 100
1 2 3 4 5 6 7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały kancelaryjne 120 120 100
4300 zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne 100 100 100
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.190 5.190 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- za prowadzenie rejestru spisów wyborców 2.863 2.863 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały kancelaryjne 1.050 1.050 100
4300 zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne 1.045 1.045 100
4410 Podróże służbowe krajowe 232 232 100
75109 Wybory do Rad Gminy , Rad Powiatów i Sejmików Woj. oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie
3.000
3.000
100

3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 2.000 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100
4300 Zakup usług pozostałych 500 500 100
75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne 9.243 9.243 100
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 740 740 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.721 6.721 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 842 842 100
4300 Zakup usług pozostałych 700 700 100
4410 Podróże służbowe krajowe 240 240 100
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 85.800 84.702 98.7

75403 Jednostki Terenowe Policji 2.500 2.499 99.9
2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 2.500 2.499 99.9
1 2 3 4 5 6 7
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 83.300 82.203 98.6
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- za udział w pożarach 2.600 2.570 98.8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 7 kierowców 19.200 18.590 82.7
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.600 1.551 96.9
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.500 3.477 99.3
4120 Składki na Fundusz Pracy 500 493 98.6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- paliwa,oleje,części zamienne do samochodów i motopomp 33.100 33.100 100
4260 Zakup energii 3.200 3.097 96.7
4300 Zakup usług pozostałych
- przeglądy samochodów i naprawy 11.500 11.530 100.2
4410 Podróże służbowe krajowe 500 231 46.2
4430 Różne opłaty i składki-ubezpieczenie samochodów i budynków (remiz i świetlic) 3.000 2.964 98.8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.600 4.600 100
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 73.404 73.308 99.8
75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 73.404 73.308 99.8
8070 Odsetki i dyskonto do krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 73.404 73.308 99.8

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.469.817 3.460.507 99.7
80101 Szkoły Podstawowe 2.186.174 2.180.493 99.7
2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 106.341 102.001 95.9
1 2 3 4 5 6 7
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 92.000 91.817 99.8
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
48 nauczycieli , 13 obsługi 1.264.849 1.264.862 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.100 93.068 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 237.049 236.930 99.9
4120 Składki na Fundusz Pracy 32.361 32.271 99.7
4210 Zakup materiałów i wyposażenie
- węgiel drobny sprzęt , materiały kancelaryjne,środki czystości 95.900 95.530 99.6
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 4.574 4.327 94.6
4260 Zakup energii 15.000 14.980 99.8
4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne
- palenie w piecach co. 173.800 173.640 99.9
4410 Podróże służbowe krajowe 2.100 2.078 98.9
4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczanie budynków i sprzętu 1.000 889 88.9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.100 68.100 100
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 163.700 162.746 99.4
2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną
4.224
4.224
100
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek mieszkaniowy i wiejski 8.500 8.465 99.6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 5 pracowników 111.407 111.404 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.600 7.571 99.6
4110` Składki na ubezpieczenie społeczne 18.472 18.421 99.7
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.597 2.609 100.4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały kancelaryjne, zabawki 4.000 3.340 83.5
4260 Zakup energii 300 112 37.3
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.600 6.600 100
1 2 3 4 5 6 7
80110 Gimnazja 915.036 913.771 99.8
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 40.700 40.687 99.9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
16 pracowników 433.600 433.552 99.9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.000 31.795 99.3
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 89.600 89.576 99.9
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.400 12.422 100.1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały kancelaryjne , drobny sprzęt 33.000 32.835 99.5
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.300 1.200 92.3
4260 Zakup energii 6.300 6.158 97.7
4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne, drobne
naprawy sprzętu 42.916 42.558 99.1
4410 Podróże służbowe krajowe 1.600 1.542 96.3
4430 Różne opłaty i składki 800 705 88.1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.820 25.820 100
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195.000 194.921 99.9
80113 Dowożenie uczniów do szkół 150.420 149.678 99.5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 2 kierowców 47.200 47.200 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200 3.152 98.5
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 9.200 9.106 98.9
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300 1.234 94.9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo , oleje , części do autobusów 47.500 47.404 99.7
4300 Zakup usług pozostałych
- naprawy i przeglądy autobusów 36.700 36.632 99.8
4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie autobusów 4.000 3.630 90.7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.320 1.320 100
1 2 3 4 5 6 7
80195 Pozostała działalność 54.487 53.819 98.7
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny 5.500 5.544 100.8
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 312 312 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- fundusz nagród nauczycieli 18.600 18.576 83.7
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.100 4.041 98.5
4120 Składki na Fundusz Pracy 600 551 91.8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.900 2.862 98.6
4300 Zakup usług pozostałych - czesne nauczycieli studiujących 7.200 6.720 93.3
4410 Podróże służbowe krajowe
- przewóz dzieci na zawody , olimpiady
sportowe 400 338 84.5
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- fundusz emerytów pracowników ośw. 14.875 14.875 100
851 OCHRONA ZDROWIA 26.300 25.633 97.4

85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
26.300
25.633
97.4
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- umowy zlecenia,pogadanki,diety komisji 5.000 4.935 98.7
3110 Świadczenia społeczne- zakup odzieży 2.000 2.000 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- zabawki i sprzęt do świetlic szkolnych ( dla dzieci z rodzin patologicznych )
15.000
14.611
96.4
4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych 4.000 3.954 99.4
4410 Podróże służbowe krajowe - uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach czł Komisji. 300 133 44.3
853 OPIEKA SPOŁECZNA 436.415 427.179 97.9
85313 Składki na ubez. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.400 10.374 67.3
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15.400 10.374 67.3
1 2 3 4 5 6 7
85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 273.652 272.409 99.5
3110 Świadczenia społeczne 267.652 266.409 99.5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000 6.000 100
85315 Dodatki mieszkaniowe 4.709 4.839 102.7
3110 Świadczenia społeczne 4.709 4.839 102.7
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 24.874 23.591 94.8
3110 Świadczenia społeczne 24.874 23.591 94.8
85319 Ośrodki Pomocy Społeczne 101.800 100.089 98.3
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-szkolenia 500 495 99.0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 3 pracowników 67.820 67.798 99.9
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.700 5.693 99.8
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.900 10.579 88.9
4120 Składki na fundusz pracy 1.700 1.696 99.9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- kancelaryjnych ,druków ,czasopism, drobnego sprzętu 2.300 2.244 97.5
4260 Zakup energii 500 300 60
4300 Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe od przesłanych zasiłków dla podopiecznych
- opłaty pocztowe i telefoniczne OPS 4.500 4.491 99.8
4410 Podróże służbowe krajowe
i ryczałty samochodowe 4.900 4.813 98.2

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.980 1.980 100
85328 Usługi opiekuńcze 2.880 2.880 100
3110 Świadczenia społeczne 2.880 2.880 100
1 2 3 4 5 6 7
85395 Pozostała działalność 13.100 12.997 99.2
3110 Świadczenia społeczne
- dożywianie dzieci w szkołach, i zakup wyprawek szkolnych. 13.100 12.997 99.2
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 205.500 204.231 99.4

90003
Oczyszczanie miast i wsi
62.500
61.709
98.7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- środki biologiczne do oczyszczalni
- zakup pojemników i worków na śmieci 1.600 1.541 96.3
4300 Zakup usług pozostałych
- wywóz nieczystości stałych 60.900 60.168 98.7

90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg 143.000 142.522 99.6
4260 Zakup energii 137.000 136.812 99.8
4300 Zakup usług pozostałych - naprawy bieżące zmiany czasu świecenia 6.000 5.710 95.1
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31.000 30.440 98.2

92116
Biblioteki 9.800 9.370 95.6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały kancelaryjne 4.000 3.957 98.9
4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 4.300 3.921 91.1

4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe i telefoniczne 1.500 1.492 99.4
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 21.200 21.070 99.3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200 4.130 98.3
4300 Zakup usług pozostałych 17.000 16.940 99.6
1 2 3 4 5 6 7

926
KULTURA FIZYCZNA
I SPORT 10.000 9.476 94.7
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 10.000 9.476 94.7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- sprzęt sportowy dla drużyn wiejskich 8.000 7.640 95.5
4300 Zakup usług pozostałych - bieżące naprawy boisk wiejskich 2.000 1.836 91.8

O G Ó Ł E M: 5.905.101 5.840.513 98.9


Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 4/04
Wójta Gminy Nowe Piekty
z dnia 29 marca 2004 r.

Dochody i Wydatki Związane z realizacją zadañ zleconych na 2003 rok`
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa działu,rozdz,paragrafu dochody wydatki Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
750 - - Administracja Publiczna 53.000 53.000
75011 - Urzêdy Wojewódzkie 53.000 53.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadañ bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie 53.000 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 39.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.050
4120 Składki na Fundusz Pracy 950
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 350

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeñ socjalnych
1.250
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pañstowwej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa
18.153

18.153
75101
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pañstwowej Kontroli i Ochrony Prawa 720 720
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej 720

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500
4210 Materiały i wyposażenie - zakup materiałów kancelaryjnych 120
4300 Zakup usług pozostałych 100
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.190 5.190
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5.190
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.863
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.050
4300 Zakup usług pozostałych 1.045
4410 Podróże służbowe krajowe 232
75109 Wybory do Rad Gminy Rad Powiatów i Sejmików Woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.000 3.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000
4210 Zakup Materiałów i wyposażenia 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.243 9.243
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.243
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 740
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.721
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 842
4300 Zakup usług pozostałych 700
4410 Podróże służbowe krajowe 240
801 Oświata i wychowanie 1.074 1.074
80101 Szkoły podstawowe 1.074 1.074
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1.074
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.074
853 Pomoc Społeczna 368.826 362.517
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
15.400 10.374
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

15.400
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.374
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 263.652 263.652
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom. 263.652

3110 Świadczenia społeczne 257.652
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.000
85316
Zasiłki rodzinne,pielêgnacyjne i wychowawcze 24.874 23.591

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizacje zadañ bieżących z zakresu adm. rządowej 24.874

3110 Świadczenia społeczne - opłacenie zasiłków rodz. pielęgn i wychow. 23.591
85319 Ośrodki Pomocy Społeczne 64.000 64.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ br.z zakresu administracji rządowej
64.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.000
4110 Składki na ubezp.s połeczne 8.200
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4260 Zakup energii 300
4300 Zakup usług pozostałych 2.200
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4430 Różne opłaty i składki 500

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeñ socjalnych
1.500
85395 Pozostała działalność 900 900
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
900
3110 Świadczenia społeczne – zakup wyprawek 900
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 51.000 51.000
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 51.000 51.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pañstwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
51.000
4260 Zakup energii 51.000

Ogółem:
492.053
85.744