Uchwała Nr XIX/85/04

2004-10-19 1137
Art. czytany: 1983 razy

zmiany w budżecie na 2004 r

UCHWAŁA NR XIX/85/04
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 7 października 2004 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 41.358 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 41.358 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)
4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem
Nr 3)
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.563.069 zł plan wydatków ogółem wynosi - 5.956.069 zł
2. Dochody w wysokości 807.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu.
3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 200 tys zł stanowią nastepujace źródła przychodu.
1) kredyt dugoterminowy 200 tys. zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/85/04 RadyGminy Nowe Piekuty
z dnia 7 października 2004 roku


Dochody – Zwiększenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
801 80101 2030 6850 8040
80113 2030 5508 5508
852 85212 2010 29000 127151
Ogółem 41358

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/85/04
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 7 października 2004 roku


Wydatki – Zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
801 80101 4210 6850 75850
80113 4210 5508 58508
852 85212 3110 29000 121492
Ogółem 41358
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/85/04
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 7 października 2004 roku.
Wydatki – Zmniejszenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
801 80101 4300 10000 39885
Ogółem 10000

Wydatki – Zwiększenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
754 75412 4300 10000 22520
Ogółem 10000

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski