Obwieszczenie

2018-02-14 0808
Art. czytany: 1297 razy

Obwieszczenie

Nowe Piekuty, 14.02.2018r.
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) i uchwały Nr XVII/115/17 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 6 lutego 2017r. oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, pokój nr 19, w godz. od 730 do 1530.
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opublikowane będą na stronach internetowych: http://www.nowepiekuty.pl oraz http://ugpiekuty.bip.podlaskie.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2018r. w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, o godz. 1100.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Piekuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018r.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Nowe Piekuty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@nowepiekuty.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Nowe Piekuty
Marek Kaczyński