Wykaz osób, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dn. 27.08.2009r.

2018-05-25 1119
Art. czytany: 460 razy

ZARZĄDZENIE nr 121/2018


WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY


z dnia 22.05.2018r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł i wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017r. udzielono pomocy publicznej


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. 'f' i 'g' ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowe Piekuty zarządza co następuje:


§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty przez okres dwóch miesięcy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej:


1. wykaz osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia zgodnie z załącznikiem nr 1;


2. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej zgodnie z załącznikiem nr 2;


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Marek Kaczyński