NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH

2018-08-03 1316
Art. czytany: 396 razy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY nazwa stanowiska pracy : bibliotekarz – animator kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach - (1 etat) Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie średnie lub wyższe lub w trakcie studiów: bibliotekarskie, animacja kultury, pedagogiczne lub pokrewne humanistyczne 2) przygotowanie pedagogiczne – doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą 3) obywatelstwo polskie 4) zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą 5) umiejętność nawiązywania dobrych relacji z ludźmi 6) umiejętność samodzielnej organizacji pracy jak i zespołowej, z czytelnikiem dorosłym i dziećmi. 7) dobra znajomość obsługi komputera, środowiska Windows, urządzeń biurowych i audiowizualnych Wymagania dodatkowe: 1) dyspozycyjność 2) odpowiedzialność, operatywność, kreatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią 3) wysoka motywacja do pracy na rzecz lokalnej społeczności, umiejętność podejmowania niestandardowych wyzwań, myślenie koncepcyjne, komunikatywność otwartość na ludzi i nowe wyzwania 4) zaangażowanie w rozwój Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki i godne ich reprezentowanie 5) umiejętności w zakresie organizowania działalności kulturalno – oświatowej, promocji czytelnictwa 6) zdolności artystyczne np. muzyczne lub plastyczno - manualne 7) umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych 8) chęć rozwoju osobistego Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) obsługa czytelników i użytkowników oraz praca z księgozbiorem 2) obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników Biblioteki. 3) indywidualne doradztwo w zakresie doboru literatury 4) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej – praca na systemie MAK+ 5) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania, pogadanki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe, itp. 6) współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.) 7) prowadzenie sekretariatu oraz wykonywanie prac administracyjno – biurowych w Gminnym Ośrodka Kultury 8) pomoc przy realizacji zadań związanych z działalnością placówki: - organizacji i prowadzeniu spotkań, warsztatów, festynów i innych działań realizowanych przez GOK - opracowanie zaproszeń i plakatów, promocji wydarzeń na stronie internetowej i FB, - realizacja zadań konkursowych ogłaszanych przez GOK w tym tworzeniu dokumentacji konkursowej 9) wykonywanie innych zadań merytorycznych nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków zleconych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV); 2) list motywacyjny; 3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów; 4) kwestionariusz osobowy; 5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 17.08.2018r. do godz.14.00 z dopiskiem na kopercie : „ Nabór na stanowisko bibliotekarz – animator kultury” Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o dostarczenie lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail:m.oledzka@nowepiekuty.pl lub przesłać lub dostarczyć w kopercie do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach na adres Ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty (siedziba zastępcza). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, z którym można kontaktować się pod adresem: ul Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: rodo@arco-systemy.pl Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej' Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.