obwieszczenie

2018-11-23 1035
Art. czytany: 512 razy

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017. poz. 1405 z późn. zm.) informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 21.11.2018 r. decyzji nr IK. 6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie obory do łącznej obsady w gospodarstwie nie większej niż 75 DJP, zbiornika na gnojowicę i gnojówkę o poj. do 600m3 , na terenie działki nr 63 położonej w obrębie ewidencyjnym Skłody Borowe Gmina Nowe Piekuty.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Głowna 8; 18-212 Nowe Piekuty pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.