Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.

2019-03-18 1143
Art. czytany: 596 razy

Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.

O g ł o s z e n i e


W dniu 22 marca 2019 roku odbędzie się V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
Początek obrad sesji o godzinie 11:00 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowe na lata 2019-2030,
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.