Statut OPS

2005-03-25 1021
Art. czytany: 5259 razy

Statut OPS

UCHWAŁA NR XIX/88/04 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055) w związku z art. 110 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593, Nr 99, póz. 1001) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 68/XVI/92 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski
Załącznik
do uchwały Nr XDt/88/04
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 7 października 2004 r.
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH
L POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach zwany w dalszej treści statutu Ośrodkiem działa na podstawie:
a) uchwały Nr 45/XI Gminnej Rady Narodowej w Nowych Piekutach z dnia 25 kwietnia 1990 r. o utworzeniu Ośrodka,
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 ze zmianami),
d) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku zam. w Dz. U. Nr 147, póz. 1231 z późn. zm.),
e) niniejszego statutu.
2. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Nowe Piekuty.
3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Nowe Piekuty.
4. Obszar działania Ośrodka obejmuje gminę Nowe Piekuty.
II. ZADANIA OŚRODKA
§ 2. Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.
§ 3. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 4. l. Strukturę organizacyjną ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy. 2. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowe Piekuty.
3. Kierownik zarządza ośrodkiem w ramach uprawnień wynikających i art. 110 ustawy o pomocy społecznej.
4. Wójt Gminy Nowe Piekuty udziela Kierownikowi ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Na wniosek Kierownika upoważnienie może być wydane innej osobie do wydawania decyzji w trakcie nieobecności kierownika pozwalając w ten sposób na bieżącą realizację zadań będących w kompetencji ośrodka.
5. Do zadań i uprawnień Kierownika należy w szczególności:
a) organizowanie pracy Ośrodka,
b) sporządzanie planu potrzeb Ośrodka,
c) podejmowanie czynności prawnych w zakresie zarządu Ośrodkiem,
d) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
e) kierowanie podległymi mu pracownikami.
6. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznanych Kierownikowi Ośrodka czynności prawne w imieniu ośrodka podejmuje Wójt Gminy Nowe Piekuty.
§ 5. 1. W Ośrodku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:
1) kierownik;
2) pracownicy socjalni.
2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Ośrodka ustala Kierownik.
3. Kierownik Ośrodka jest bezpośrednim przełożonym pracowników Ośrodka.
4. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 6. l. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o środki zaplanowane w budżecie gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Plan finansowy Ośrodka sporządzany przez Kierownika Ośrodka w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.
4. Rachunkowość Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi Skarbnik Gminy Nowe Piekuty w uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka.
§ 7. Sprawy kadrowe i socjalno - bytowe pracowników Ośrodka prowadzi pracownik prowadzący sprawy kancelaryjno - kadrowe Urzędu Gminy w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka.
§ 8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Nowe Piekuty roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka z zakresu pomocy społecznej.
§ 9. l. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Nowe Piekuty.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością ośrodka sprawuje Wojewoda Podlaski. VL POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
§11. Zmiana lub uzupełnienie niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy.


Uchwała Nr XXVI/121/05
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9, lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 110, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i w związku z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/88/04 z dnia 7 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1, pkt 1 po lit. e) dodaje się lit. f) o treści:

„f) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)”

2/dotychczasową treść § 2 zastępuje się słowami:

„§ 2 Zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy społecznej”

3/ w § 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a o treści:

„1a. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Radziszewski

_ 24776 _

Dziennik Urzedowy
Województwa Podlaskiego Nr 334* Poz. 3593

UCHWAŁA NR XIX/113/08 RADY NOWE PIEKUTY
z dnia 21 listopada 2008 r.

zmiany uchwały Nr XIX/88/04 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175 poz. 457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 179,poz. 1487, Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 179, poz. 1487, z 2006 r. 144, poz. 1043, Nr 135,poz. 950, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844, oraz z 2007 r. Nr 35,poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519 i Nr 221,
poz. 1649), Rada Gminy w Nowych Piekutach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/88/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 07 października 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004 r. nr 161 poz. 2153/ w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowych Piekutach, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1, ust.1 po literze f) dodaje literę g) o treści:
„ g) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, poz. 850)”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:.
„§ 2. Zadania Osrodka okreslaja przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o swiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz inne ustawy wynikajace z programów rzadowych pomocy społecznej”
3) § 4. ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Kierownika i pracowników¹ Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowe Piekuty”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Nowe Piekuty
§ 3. Uchwała wchodzi w 7ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w DziennikuUrzedowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczacy Rady Gminy
Andrzej Radziszewski

1 - stwierdzono nieważnośc rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.DM.0911-197/08 z dnia
30 grudnia 2008 r.