Uchwała świadczenia celowe

2005-03-25 1023
Art. czytany: 8746 razy

uchwała

UCHWAŁA NR XXI/99/04
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają zwrotowi w części lub w całości w przypadkach, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, według następujących zasad:

Dochód na osobę lub rodziny w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust 1 i 2 wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi wyrażona w %
101 - 120 - 10%
121 - 140 - 50%
141 – 150% - 80%
Powyżej 150% - 100 %§ 2. 1. Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać można poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.

2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

§ 3. 1.Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania świadczenia.

2. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 10 miesięcy licząc od miesiąca wpłacenia pierwszej raty.

3. Za dzień spłaty całej należności uważa się dzień wpływu ostatniej raty na konto Urzędu Gminy

§ 4. Traci moc uchwała nr 118/XXVIII/97 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 listopada 1997 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych i w rodzinie oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, wydatki lecznicze, pogrzeb, pomoc rzeczową i zasiłki celowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski