Uchwała usługi

2005-03-25 1043
Art. czytany: 8663 razy

uchwała

UCHWAŁA NR XXI/100/04 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 30 grudnia 2004 roku.
w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591; z 2002r. Nr 23, póz. 220,Nr62,poz.558, NrllS, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) w związku z art. 17 ust. l pkt 11 oraz art.50 ust 6 ustawy z dnia!2 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64,poz.593,Nr 99,poz 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje się w pierwszej kolejności osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
§ 2. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom samotnie gospodarującym i osobom w rodzinie, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.
§ 3. Przyznanie usług wymienionych w § l i § 2 powinno być poprzedzane wywiadem środowiskowym oraz zebraniom niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność ich przyznawania.
§ 4. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
2) opiekę higieniczną
3) pielęgnację zaleconą przez lekarza
4) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem
5) pomoc w przygotowaniu posiłku
6) inne potrzeby wynikające z potrzeb podopiecznych
§ 6. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli:
) osoby samotne i samotnie gospodarujące:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 ustawy wyrażony w
%
Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usług dla osób samotnych
Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób samotnie gospodaruj ących posiadających rodzinę

Do 100% - 0% - 0%

101-150 % - 10% - 15%

151-200 % - 15% - 20%

201-250 % - 25% - 40%

251-300 % - 50% - 80%

301% - 100% - 100%

2) osoby w rodzinie
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 wyrażony w %
Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu usług wyrażona w %

Do 100% - 10%

101-150 - 15

151-200 - 25

201-250 - 40

251-300 - 50

301-400 - 80

401 i powyżej - 100

§ 7. Kwoty przedstawione w tabeli w § 6 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej
§ 8. Opłaty za usługi opiekuńcze są wpłacane na konto Urzędu Gminy w Nowych Piekutach do ostatniego dnia miesiąca ( z dołu).
§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
1) długotrwałą chorobę,
2) nadmierne wydatki z przyczyn losowych]
3) znaczne wydatki na leki

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski
UCHWAŁA Nr XXII/107/05 RADY GMINY NOWE PBEKUTY
z dnia 3 lutego 2005 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591; z 2002r. Nr 23, póz. 220,Nró2,poz.558, Nrll3, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) w związku z art. 17 ust. l pkt 11 oraz art.50 ust 6 ustawy z dnia!2 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64,poz.593,Nr 99,poz 1001, Nr 273, póz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXI/100/04 RadyGminy Nowe Piekuty z dnia 30 grudnia 2004 r. sprawie warunków przyznawania, odpłatności i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na :
„W § 6 pkt 2 w wierszu drugim, kolumnie drugiej liczbę 10 zastępuje się liczbą O'
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski