Uchwała Nr XXIII/115/05

2005-04-11 1145
Art. czytany: 2222 razy

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/115/05
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 31 marca 2005 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 151.929 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 151.929 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)
4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem
Nr 3)
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.628.683 zł plan wydatków ogółem wynosi - 6.978.683 zł
2. Dochody w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu.
3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 550 tys zł stanowią:
1) kredyt dugoterminowy 450 tys. zł
2) wolne środki 100 tys zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Jan Sokołowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/115/05
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 marca 2005 roku

Dochody – Zwiększenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
756 75616 0320 33.500 302.500
801 80101 2030 43.780 43.780
852 85295 2030 36.688 36.688
854 85415 2030 37.961 37961
Ogółem 151.929

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/115/05
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 marca 2005 roku


Wydatki – Zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
756 75647 4300 3.500 3.500
801 80101 4270 43.780 593.780
852 85202 3110 10.000 10.000
85295 3110 36.688 56.688
854 85415 3240 57.961 51.961
Ogółem 151.929
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Jan Sokołowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/115/05
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 marca 2005 roku.

Wydatki – Zmniejszenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
750 75023 4210 6.000 38.000
801 80101 4210 10.000 46.000
853 85395 3110 34.000 0
900 90015 4300 20.000 10.000
Ogółem 70.000Wydatki – Zwiększenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
750 75023 6060 12.000 28.000
852 85214 3110 34.000 34.000
854 85415 3240 4.000 61.961
900 90015 6050 20.000 340.000
Ogółem 70.000


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Jan Sokołowski