Ogłoszenie

2005-05-10 1110
Art. czytany: 7210 razy

konkurs na Skarbnika Gminy

Wójt Gminy Nowe Piekuty
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko skarbnika

Kandydatem może być osoba która:
1. ma obywatelstwo polskie
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe
4. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości.
Do zgłoszenia kandydat powinien załączyć:
1.dyplom ukończenia szkoły, 2. świadectwa pracy, 3. zaświadczenie o stanie zdrowia,
4. zaświadczenie o niekaralności, 5. zaświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, listownie lub osobiście (pokój Nr 6) w terminie do dnia 8 czerwca br. do godz. 13:00. Do dnia 22 czerwca br. z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa.
O terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy Nowe Piekuty
Marek Kaczyński