Uchwała Nr XXV/119//05

2005-07-05 0826
Art. czytany: 2327 razy

zmiany w budżecie na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXV/119/05 RADY GMINY NOWE PIEKUTY z dnia 30 czerwca 2005 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na : 2. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.050 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 3. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.050 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2) 4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.629.733 zł plan wydatków ogółem wynosi - 6.979.733 zł 2. Dochody w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu. 3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 550 tys zł stanowią: 1) kredyt dugoterminowy 450 tys. zł 2) wolne środki 100 tys zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/119/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 czerwca 2005 roku Dochody – Zwiększenie Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach 801 80101 2030 1.050 44.830 Ogółem 1.050 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/119/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 czerwca 2005 roku Wydatki – Zwiększenie Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach 801 80101 3240 1.050 1.050 Ogółem 1.050 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/119/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wydatki – Zmniejszenie Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach 758 75818 4810 15.000 40.000 801 80101 3020 6.100 74.900 4010 63.000 845.000 4040 5.400 73.600 4110 12.000 151.500 4120 1.600 20.600 4210 2.000 44.000 4240 3.000 25.000 4300 500 34.500 4410 508 1.492 4440 3.892 59.808 852 85214 3110 34.000 180.000 Ogółem 147.000 Wydatki – Zwiększenie Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach 750 75023 4350 5.000 5.000 75075 4210 5.900 5.900 4300 2.000 2.000 801 80103 3020 6.100 6.100 4010 63.000 63.000 4040 5.400 5.400 4110 12.000 12.000 4120 1.600 1.600 4210 2.000 2.000 4240 3.000 3.000 4300 500 500 4410 508 508 4440 3.892 3.892 854 85404 3110 34.000 34.000 85415 3240 2.100 64.061 Ogółem 147.000 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski