Ogłoszenie

2005-09-02 1420
Art. czytany: 4902 razy

przetarg

Nowe Piekuty 2005.09.01O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Nowe Piekuty na podstawie art., 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 )
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 2/1 o pow. 5,4400 ha położonej w obrębie wsi Jabłoń Zarzeckie posiadającej Księgę Wieczystą Nr 19331.
Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni żwirowej w odległości ok. 200 m od zabudowań wsi . Kształt działki w części zbliżony do prostokąta , a w części nieregularny , graniczy ona z gruntami rolnymi , a częściowo z lasem .
W poprzek niej przebiega linia energetyczna średniego napięcia , w związku z czym usytuowany jest na niej jeden słup energetyczny . Teren działki w przewadze równinny , jedynie występujące dwa obniżenia terenu wymagają wyrównania i rekultywacji .
Powyższa nieruchomość jest wydzierżawiona do 30.09.2006 r. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu po cenie uzyskanej w drodze przetargu . Sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie skorzystania dzierżawcy z prawa pierwokupu.
Gmina Nowe Piekuty nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego .
• Cena wywoławcza nieruchomości – 96.668 zł ( słownie : dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych ) .
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej .
• Przetarg odbędzie się w dniu 03 października 2005 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowych Piekutach .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.500 zł
na konto Urzędu Gminy w Nowych Piekutach .
Nr konta : BS Szepietowo Oddział Nowe Piekuty 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 29 września 2005 roku do godz. 15.30 oraz dołączenie kopii dowodu wpłaty wadium do składanej oferty .
Oferta powinna zawierać : imię , nazwisko i adres oferenta , datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę oraz oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń .

Termin i miejsce składania ofert:
• składanie ofert do dnia 29 września do godz. 15.30 - oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Przetarg - Jabłoń Zarzeckie” w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 pok. Nr 6 .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości w terminie do 3 dni po przeprowadzeniu przetargu .
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca .
Szczegółowych informacji udziela Wójt Gminy pod nr. telefonu : (086) 4761520
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .Wójt Gminy
Marek Kaczyński