Obwieszczenie Wójta Gminy

2006-01-30 1441
Art. czytany: 5096 razy

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 stycznia 2006 roku

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu wobec właścicieli zarządców budynków i innych obiektów budowlanych
Na podstawie art.. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie- (Dz.U. z 2001 r. Nr Su, póz.872 i Nr 128, póz. 1407, z 2002 i. Nr 37, poz.329łNr4K poz.365. Nr 62, poż 558, Nr 89. poz.SC4 i Nr 200. póz, 1688, / 2003 r. Nr 52, poz.450. Nr 137. póz.1302 ; Nr 149, póz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz.287 oraz z 2005 r. Nr 33. póz.288. Nfr 90, póz.757 i Nr 175. póz. 1462) zarządza się, co następuje:
§ 1, Wprowadza się na trenie województwa podlaskiego wobec właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów- budowlanych obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu (hale sportowe, widowiskowe, handlowe, budynki użyteczności publicznej, hale przemysłowe, itp.).
§ 2. Zobowiązuje się właściwe służby (w szczególności organy nadzoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, policji; do kontroli wykonywania obowiązku określonego w § 1.
§ 3, Kto nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w § l, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i trybie określonych w kodeksie wykroczeń i kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
§ 4, Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w każdej gminie, mieście i powiecie województwa podlaskiego i poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu,
§ 5. Rozporządzenie porządkowe wchodzi w życic z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Marek Kaczyński