Ogłoszenie o przetargu

2006-05-24 1058
Art. czytany: 3725 razy

Ogłoszenia

Nowe Piekuty 2006.05.22


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r.Nr.261,poz.2603 ) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu znajdującego się w budynku administracyjnym o konstrukcji murowanej, piętrowym, wyposażonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych położonym w Nowych Piekutach ul. Główna 23.
Lokal znajduje się na parterze budynku, a w jego skład wchodzą: 3 pomieszczenia + korytarz wewnętrzny. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 42,92m², sanitariaty obok lokalu- wejście z korytarza głównego.
• Przeznaczenie lokalu- nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa lub handlowo- usługowa
• Termin zagospodarowania- 31.08.2006r.;
• Cena wywoławcza opłat z tytułu najmu- 15zł./1m² płatne miesięcznie z dołu do dnia 5-go następnego miesiąca. Aktualizacja opłat czynszu następować będzie wg. wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2006r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2006r. do godz. 15³º w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, pokój numer 6, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu”.
Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko oraz adres oferenta, określenie rodzaju działalności, termin zagospodarowania lokalu, wysokość proponowanej ceny za 1m2 z tytułu najmu lokalu.
Szczegółowych informacji udziela Wójt Gminy pod nr. telefonu
(086) 476 16 66 lub (086) 476 15 20 wew. 12.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Wójt Gminy
Marek Kaczyński