Obwieszczenie Wójta Gminy

2006-06-28 0908
Art. czytany: 5484 razy

Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 czerwca 2006 r.


Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008) Rada Gminy uchwałą Nr XXXI/139/06 w dniu 23 marca 2006 r. przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty. Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu
dla właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1. W odniesieniu do psów.
• Zgłoszenie w Urzędzie Gminy – Referat Ochrony Środowiska faktu posiadania psa w terminie 14-tu dni od jego nabycia. Wpis w rejestrze psów obejmuje następujące dane: imię i nazwisko oraz adres właściciela , rasę i imię psa.
• Wyposażenie psa w obrożę a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną - w kaganiec.
• Prowadzenie psa na smyczy a w przypadku rasy agresywnej dodatkowo w kagańcu.
• Opłacanie podatku od posiadania psów w wysokości 26,00 zł za rok 2006. od każdego psa podlegającego opodatkowaniu. Podatek płatny jest bez wezwania na konto Urzędu Gminy do 15 marca każdego roku podatkowego. Zwalnia się od podatku dwa psy na każde gospodarstwo rolne , jednego psa u właścicieli w wieku powyżej 70-ciu lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, jednego psa którego właścicielem jest emeryt lub rencista.
• Obowiązkowe raz w roku szczepienie psa przeciwko wściekliźnie i okazywanie zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu osobom do tego uprawnionym.
• W przypadku utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną uzyskanie zezwolenia Wójta (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych
za agresywne Dz.U. Nr 77, poz. 687).
• Swobodne poruszanie się psa na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i zapewniający bezpieczeństwo dla osób trzecich .
W widocznym miejscu umieszczenie tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem

Psy przebywające bez opieki i dozoru właściciela w odległości większej niż 200 m od zabudowań mogą być traktowane jako zwierzęta zdziczałe i zwalczane przez myśliwych.

2. W odniesieniu do innych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie:
• Stały i skuteczny dozór.
• Zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi wyłącznie na pastwiskach w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem.
• Zachowanie szczególnej ostrożności przy przepędzaniu bydła na drogach publicznych, mając na względzie bezpieczeństwo zwierząt jak również pojazdów znajdujących się na drodze .
• Niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez utrzymywane zwierzęta.

Psy poruszające się bez dozoru i opieki stanowią poważny problem i coraz częściej zagrożenie dla ludzi oraz zwierząt domowych. Do naszego urzędu docierają coraz to nowe zgłoszenia z prośbą o interwencję dotyczące stad psów zagrażających bezpieczeństwu ludzi i atakujących zwierzęta domowe.
W marcu bieżącego roku grupa około 6-u psów wdarła się do budynku gospodarczego w Nowych Piekutach zagryzając i okaleczając 80 sztuk gęsi. Sytuacja powtórzyła się w m-cu maju, na tej samej posesji psy zagryzły
i okaleczyły ok. 100 sztuk gęsi. W miesiącu maju w Krasowie Wielkim grupa psów zaatakowała stado owiec, zagryzając trzy a kalecząc 25 sztuk.
O zaistniałych zdarzeniach została powiadomiona Policja . Istnieje podejrzenie,
iż psy które zaatakowały gęsi i owce nie są bezpańskie, są to psy spuszczane na noc z uwięzi i opuszczające teren niezabezpieczonej posesji.
W związku z realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli psów przyjętym regulaminem ustala się ostateczny termin obowiązkowej rejestracji psów do dnia 21 lipca 2006 roku.
Przy rejestracji należy podać rasę i imię psa a także przedstawić do wglądu aktualny dowód szczepienia.

Rejestracja psów prowadzona jest w Urzędzie Gminy pokój Nr 12 w godzinach pracy urzędu
poniedziałek – piątek 7:30-15:30.

Po upływie wyznaczonego terminu przeprowadzone zostaną kontrole w gospodarstwach celem weryfikacji zgłoszeń
i dokonania rejestracji psów nie zgłoszonych. Kontroli dokona komisja powołana przez Wójta Gminy składająca się
z pracowników urzędu.
Wójt Gminy

Marek KaczyńskiNowe Piekuty dnia 12.06.2006 r.