Uchwała Nr III/9/06

2007-01-04 0806
Art. czytany: 2000 razy

zmiany w budżecie


UCHWAŁA NR III/9/06 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 310, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) uchwala się,co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
2.Zwiększeniu dochodów o kwotę 71.325 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 71.325 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
4.Przeniesieniu między działami rozdziałami i paragrafami (zgodnie z załącznikiem Nr 3)
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 8.179.903 zł
plan wydatków ogółem wynosi – 8.939.903 zł
2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 760.000zł
stanowi:
- kredyt długoterminowy 760.000 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2006r.

Dochody – Zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
010 01010 0750 46.000 296.000
020 02001 0750 1.100 1.600
700 70005 0750 16.000 120.000
750 75023 0830 200 2.800
756 75616 0500 5.000 43.000
75621 0020 3.000 7.000
758 75814 0920 25 3.025
Ogółem: 71.325

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2006r.
Wydatki – Zwiększenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
801 80101 6050 69.170 544.170
80110 4010 2.155 651.155
Ogółem: 71.325
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2006r.
WYDATKI – Zmniejszenia

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
010 01010 4110 100 9.600
4120 50 1.350
4210 2.100 17.900
01030 2850 3.860 6.140
600 60014 6300 50 224.450
60016 6050 50.000 530.000
700 70005 4260 150 6.850
750 75011 4210 2.000 10.069
75023 6060 1.100 28.900
754 75412 4120 50 550
4260 1500 5.000
756 75647 3030 2.000 14.700
801 80101 3020 2.600 70.400
3260 30 1.489
4010 6.000 944.904
4110 4.100 188.950
4240 8.000 7.176
4260 800 13.200
80103 4210 3.000 17.126
4240 2.400 600
4410 400 100
80110 3020 400 52.600
4110 490 135.010
4120 390 18.360
4240 8.000 3.000
80113 4010 2.000 77.000
4110 710 15.290
4430 1.400 2.700
80146 4300 4.000 6.000
4410 600 400
80195 4110 3.000 2.500
4120 500 250
851 85154 4010 2.000 2.600
4110 1.000 200
4410 700 300
852 85202 3110 1.600 400
85212 4210 310 1.150
85219 4010 10.000 68.500
4260 500 500
4350 800 200
4430 400 100
85228 3110 3.000 200
900 90003 4430 5.400 39.100
921 92120 4210 1.000 1.000
4300 1.000 3.000
Ogółem: 139.490


WYDATKI – Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
010 01010 4010 1.000 50.000
4260 2.100 54.739
4300 500 56.675
600 60016 4300 50.000 150.000
700 70005 4010 800 8.400
4110 10 1.510
4210 10.000 54.317
750 75011 4010 1.000 33.000
4110 1.000 5.400
75022 3030 2.500 29.500
75023 4010 13.000 564.277
4110 2.235 98.735
4210 1.000 59.000
4430 50 1.550
75075 4300 500 16.000
754 75412 4010 100 22.100
4110 100 4.000
4210 4.000 39.500
4300 1.500 16.500
4430 220 8.720
756 75647 4100 1.295 17.295
801 80101 4210 15.000 126.000
4350 100 2.100
4430 400 2.400
80103 3020 800 8.900
4010 9.000 105.000
4110 375 21.375
80110 4010 11.845 663.000
4210 400 29.058
4350 150 2.150
80113 4300 500 30.500
851 85154 4300 3.000 14.000
852 85212 4300 310 2.823
85219 4120 200 2.100
4300 500 6.100
900 90003 4300 4.000 24.000
Ogółem: 139.490

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Radziszewski