Uchwała Nr III/10/06

2007-01-04 0807
Art. czytany: 1983 razy

uchylenie uchwały

UCHWAŁA NR III/10/06
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 79/XVII/96
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 79/XVII/96 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 lipca 1996 roku w sprawie ustalenia należności za podłączenie się do istniejącego wodociągu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski