Uchwała Nr XXVI/120/05

2007-09-03 1208
Art. czytany: 1822 razy

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXVI/120/05

zmiany w budżecie na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVI/120/05 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 146.475 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
Zmniejszenie dochodów o kwotę 40.987 zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 74.345 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)
Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł
4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem
Nr 3)
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.735.221 zł plan wydatków ogółem wynosi - 7.024.078 zł
2. Dochody w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu.
3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 488.857 zł stanowią:
1) kredyt dugoterminowy 450.000 zł
2) wolne środki 38.857 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/120/05
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Dochody – Zwiększenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
700 70005 0750 10.987 114.987
0770 130.000 180.000
751 75107 2010 2.206 2.206
75108 2010 3.020 3.020
801 80101 2030 262 45.092
Ogółem 146.475

Dochody – Zmniejszenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
758 75807 2920 10.987 1.495.968
852 85214 2030 30.000 72.000
Ogółem 40.987

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/120/05
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

Wydatki – Zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
600 60016 4270 10.000 76.000
700 70005 4270 38.857 106.857
751 75107 4210 1.706 1.706
4300 500 500
75108 4210 2.020 2.020
4300 1.000 1.000
801 80101 3260 262 1.312
900 90003 6050 20.000 30.000
Ogółem 74.345
Wydatki – Zmniejszenia
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
852 85214 3110 30.000 150.000
Ogółem 30.000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/120/05
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

Wydatki – Zmniejszenia
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
010 01010 4210 30.000 21.000
750 75022 3030 2.000 28.000
754 75412 4260 3.000 3.000
4300 5.000 11.800
758 75818 4810 40.000 0
801 80110 4260 3.000 5.000
851 85154 3030 2.700 5.300
852 85212 3030 400 0
4010 9.900 0
4040 1.200 0
4110 1.800 0
4120 250 0
4210 405 0
4260 945 0
4300 1.500 0
4410 500 0
4040 850 0
85219 4260 1.000 0
900 90003 4210 6.200 1.800
4300 10.000 23.727
Ogółem 120.650


Wydatki – Zwiększenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
700 70005 4210 17.900 39.105
4300 10.000 20.000
70095 4300 5.000 15.000
750 75022 4210 2.000 8.000
754 75412 4210 5.000 28.000
801 80101 2590 2.997 301.417
4410 1.000 2.492
80113 4430 4.800 6.400
851 85154 4010 2.300 2.300
4110 350 350
4120 50 50
852 85215 3110 1.000 3.000
85219 4010 10.000 58.000
4110 4.000 12.060
4120 1.000 2.200
4210 900 3.900
4410 1.000 3.600
4440 850 2.550
900 90003 4430 10.000 35.000
90015 6050 40.503 380.503
Ogółem 120.650


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Radziszewski