Uchwała Nr VI/23/07

2007-09-03 1237
Art. czytany: 1810 razy

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

UCHWAŁA NR VI/23/07
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 15 marca 2007
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 310, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 ) uchwala się, co następuje
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.468.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.178.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (4 – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 710.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 290.000 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 420.000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 80.000 zł
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.225.804 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 6.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 13.000 zł
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.
§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Spółki wodnej „Tłoczewka”
- z tytułu dopłaty do konserwacji urządzeń melioracyjnych - 14.000 zł,
2. Dotacje przedmiotowe dla Mazowiecko Podlaskiego Klubu „OYAMA KARATE” organizacji pożytku publicznego
- z tytułu dopłaty do prowadzonych zajęć rekreacyjnych karate z młodzieżą na terenie Gminy Nowe Piekuty - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 328.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 8.000 zł,
2) wydatki - 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 150.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 710.000 zł;
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.573.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski