Uchwała Nr VII/26/07

2007-09-03 1243
Art. czytany: 2015 razy

uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA NR VII/26/07 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.,Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
2.Zwiększeniu dochodów o kwotę 24.564 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 24.564 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
4. Przeniesieniu planu dochodów między paragrafami w ramach jednego rozdziału
i działu ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)
1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 8.511.680 zł
plan wydatków ogółem wynosi – 9.221.680zł
2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 710.000 zł
stanowi:
1) kredyt długoterminowy w kwocie - 290.000 zł
2) pożyczka w kwocie - 420.000 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej RadziszewskiZałącznikNr 1 do Uchwały Nr VII/26/07
Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 kwietnia 2007r.
Dochody – Zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
750 75053 2330 5.002 5.002
751 75109 2010 5.933 5.933
801 80101 2030 12.040 12.040
852 85219 2030 1.589 63.589
Ogółem: 24.564

ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr VII/26/07
Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Wydatki – Zwiększenie

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
750 75053 3030 3.698 3.698
4210 1.250 1.150
4300 54 54
751 75109 3030 4.217 4.217
4210 1.350 1.350
4300 366 366
801 80101 4010 9.645 1.045.645
4110 2.100 194.500
4120 295 27.295
852 85219 4010 1.270 76.770
4110 280 14.280
4120 39 2.039
Ogółem:
24.564Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/26/07
Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 kwietnia 2007r.
Dochody – Zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
750 75023 0830 1.000 2.000
Ogółem: 1.000


Dochody – Zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
750 75023 2360 1.000 1.000
Ogółem: 1.000Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Radziszewski