Zarządzenie Nr 2/06

2008-01-07 0918
Art. czytany: 1065 razy

w sprawie zmian w budżecie gminy 2006

Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Nowe Piekuty

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r., Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128) i art. 188 Ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2014 i Nr 169, poz. 1420;
z 2006r. Nr 45,poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 7 Uchwały Nr XXX/137/06 Rady Gminy Nowe Piekuty z dn. 23 stycznia 2006r. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

l) Przeniesieniu planu wydatków w kwocie między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem Nr l

3.400 zł

2) po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 8.179.903 zł plan wydatków ogółem wynosi - 8.939.903 zł

§2

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§3 O wprowadzeniu powyższych zmian poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

Zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WójtlGminy