Zarządzenie Nr 7/07

2008-01-07 0927
Art. czytany: 1017 razy

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 11 czerwca 2007 roku

sprawie powolania komisji przetargowej

Na podstawie art.19 i art.2l ustawy z dnia 29 stycmia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisje przetargową o charakterze stałym w następującym składzie:

1. Jan Rzymski - Przewodniczący 2. Krzysztof Zubczyński - Z-ca Przewodniczącego 3. Janina Markowska - Sekretarz 4. Karol Kulesza - Członek

§2

Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy z dnia 17 stycmia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.