Zarządzenie Nr 11/07

2008-01-07 0932
Art. czytany: 1105 razy

ZARZĄDZENIE NR 11 / 07 WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY -ADMINISTRATORA DANYCH

z dnia 27 sierpnia 2007roku

w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych ochrona ludności: sprawy obronne

Na podstawie art.36 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr 101, poz. 926 z 2002 roku - tekst jednolity z pózn.zm./ w nawiązaniu do § 3.ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U Nr 100, poz. 1024 ) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych rejestru ochrona ludności: sprawy obronne stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustala się Instrukcję zarządzania rejestru ochrona ludności: sprawy obronne stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

(' Zobowiązuję wszystkie osoby, jeśli z zakresu zobowiązań tych osób wynika konieczność dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ochrona ludności: sprawy obronne do realizacji zadań określonych w w/w załącznikach, o których mowa w § 1 i 2.

§4

. Nadzór i koordynację nad realizacja zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.