Zarządzenie Nr 19/07

2008-01-07 0944
Art. czytany: 1711 razy

ZARZĄDZENIE NR 19/07

WÓJT A Nowe Piekuty z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczyposplitej Polskliej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późno zm) stosownie do § l, ust. l pkt l i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152) zarządza się co następuje:

§ l. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie ustala się stały dyżur wójta.

-

§ 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się inspektora ds. oc Jana Rzymskiego

§ 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru wójta pracy określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się sekretarzowi gminy Janinie Markowskiej

§ 5. Zobowiązuje się inspektora ds. oc Jana Rzymskiego do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:

11 technicznych środków łączności, 11 niezbędnych środków transportowych z kierowcami, 2/ sprzętu i mateńałów biurowych, 3/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 52/06 z dnia 10 SIERPNIA 2006r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru wójta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.