Ogłoszenie o przetargu

2008-03-31 1124
Art. czytany: 1573 razy

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej po bylej szkole w Stokowisku

Nowe Piekuty 31.03.2008r.


Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej po byłej szkole, położonej w obrębie wsi Stokowisko, oznaczonej numerem geodezyjnym 66/2 o pow. 7262m² stanowiącej własność Gminy Nowe Piekuty, Kw Nr 31961 w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.
Nieruchomość położona przy drodze asfaltowej relacji Nowe Piekuty – Sokoły, zabudowana budynkiem murowanym wolnostojącym z użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty eternitem.
Powierzchnia zabudowy 377m², powierzchnia użytkowa 536,5m². Teren działki ogrodzony siatką metalową, wjazd na działkę utwardzony trylinką, pozostały teren wokół budynku to boisko porośnięte trawą. Do budynku doprowadzona jest sieć energetyczna, sieć wodociągowa i telekomunikacyjna, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej w budynku, sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem do szamba.

Cena wywoławcza 198.500,00zł.

Dla w/w nieruchomości z dniem 31.12.2003r. utracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium nie później niż do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 19.850,00zł. należy wpłacić na konto: SBR Oddział Nowe Piekuty 30 8769 0002 0260 0013 2000 0060.
W razie uchylenia się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego..
Oferty należy składać do dnia 5 maja 2008 roku do godz. 14°° w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 6 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Stokowisku”. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2008 roku o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy- pokój Nr 6, lub pod numerem telefonu: (0-86) 476 15 20.

Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty