zawiadomienie o wyborze oferty przebudowa dachu OZ Łopienie Jeże

2008-07-25 1357
Art. czytany: 3266 razy

zawiadomieni o wyborze oferty

IK.341-8/08 Nowe Piekuty, 2008-07-25 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IK.341-8/08. Nazwa zadania: Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą konstrukcji więźby dachowej pokrycia na dachu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łopienie Jeże. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa „BRZÓSKO” Tomasz Brzósko Brzóski Tatary 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty 1. Firma Handlowo-Usługowa „BRZÓSKO” Tomasz Brzósko Brzóski Tatary 5, 18-200 Wysokie mazowieckie Cena ofertowa brutto 85.851,01 zł 2. Zakład Usługowy Blacharsko-Murarski Andrzej Bogusz Czarna Średnia 102, 17-315 Grodzisk Cena ofertowa brutto 124.028,59 zł 3. „FAGRO-DACH” Sp. j. Księżyno ul. Mazowiecka 5, 16-001 Kleosin Cena ofertowa brutto 129.384,10 zł 4. PROMODACH S.C. 18-100 Łapy, ul Sikorskiego 88c Cena ofertowa brutto 86.477,43 zł [o] 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. [o] 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI 'Środki ochrony prawnej'. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ____________________________________ Kierownik Zamawiającego