Fundusze

2009-03-20 1352
Art. czytany: 1767 razy

fundusze

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/118/08
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
2009 r.


1 2 3 4
Przychody ogółem: 2 708 700
1. Kredyty § 952 2 078 700
2. Pożyczki § 952 630 000
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 284 000
1. Spłaty kredytów § 992 74 000
2. Spłaty pożyczek § 992 210 000
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Przewodniczący Rady Gminy

……………………………………………