Ogłoszenie o przetargu

2009-04-30 1209
Art. czytany: 1724 razy

Ogłoszenie o przetargu

Nowe Piekuty 30.04.2009r.

Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej po byłej szkole, położonej w obrębie wsi Stokowisko, oznaczonej numerem geodezyjnym 66/2 o pow. 7262m2 stanowiącej własność Gminy Nowe Piekuty, Kw Nr 31961 w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.
Nieruchomość położona przy drodze asfaltowej relacji Nowe Piekuty -Sokoły, zabudowana budynkiem murowanym wolnostojącym z użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty eternitem.
Powierzchnia zabudowy 377 m2, powierzchnia użytkowa 536,5m2. Teren działki ogrodzony siatką metalową, wjazd na działkę utwardzony trylinką, pozostały teren wokół budynku to boisko porośnięte trawą. Do budynku doprowadzona jest sieć energetyczna, sieć wodociągowa i telekomunikacyjna, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej w budynku, sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem do szamba.
Cena wywoławcza 198.500,00zł.
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy utracił ważność z dniem 31.12.2003r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium nie później niż do dnia 2 czerwca 2009 roku. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 19.850,00zł. należy wpłacić na konto: SBR Oddział Nowe Piekuty 30 8769 0002 0260 0013 2000 0060.
W razie uchylenia się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego..
Oferty należy składać do dnia 5 czerwca 2009 roku do godz. 14°° w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 6 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Stokowisku'. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Pożądanym jest przedstawienie w ofercie na jaki cel oferent planuje przeznaczyć przedmiotową nieruchomość.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2009 roku o godz. l O00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy- pokój Nr 6, lub pod numerem telefonu: (0-86) 476 15 20.