postanowienie

2012-04-05 1105
Art. czytany: 1843 razy

postanowienie

P O S T A N O W I E N I E Wójt Gminy Nowe Piekuty działając na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, tekst jednolity z późn. zmianami) oraz art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. ( Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz po rozpatrzeniu wniosku Danuty i Jarosława Płońskich zam. Jabłoń Dąbrowa 41; 18-212 Nowe Piekuty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: “ Rozbudowie i przebudowie budynku istniejącej obory z przeznaczeniem na oborę wolnostanowiskową dla krów mlecznych i jałówek o projektowanej obsadzie 60 DJP (docelowej gospodarstwa 150 DJP), budowa podziemnego zbiornika na gnojowicę o poj. 1650 m³ i zbiornika na nieczystości socjalne o poj. 30 m³ na terenie obejmującym działki nr 45/1, 46/2 oraz 46/1 położonych w ograniczeniu wsi Jabłoń Dąbrowa, gmina Nowe Piekuty.” p o s t a n a w i a m stwierdzić, iż nie istnieje potrzeba sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na “ Rozbudowie i przebudowie budynku istniejącej obory z przeznaczeniem na oborę wolnostanowiskową dla krów mlecznych i jałówek o projektowanej obsadzie 60 DJP (docelowej gospodarstwa 150 DJP), budowa podziemnego zbiornika na gnojowicę o poj. 1650 m³ i zbiornika na nieczystości socjalne o poj. 30 m³ na terenie obejmującym działki nr 45/1, 46/2 oraz 46/1 położonych w ograniczeniu wsi Jabłoń Dąbrowa, gmina Nowe Piekuty.”