decyzja

2012-09-28 0743
Art. czytany: 2138 razy

decyzja

DECYZJA Nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust.1 i art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., nr 110 poz. 647), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok; Ul. Elektryczna 13; 15-950 Białystok z dnia 01.08.2012 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV o długości około 918 m. i linii energetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV o dłu-gości około 10m., budowie stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej SN 15 kV, nN 0,5kV i stacji trafo - przewidzianych do realizacji w miej-scowości Hodyszewo, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr geodezyjny: 46/2, 187, 181, 48, 49, 189/1, 1/2, 1/1, 2, 3, 4/2, 4/1, 5/1, 6/3, 6/4, 7, 185, 8/18, 8/20. u s t a l a m lokalizację inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na : budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV o długości około 918 m. i linii energetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV o długości około 10m., budowie stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV wraz z rozbiór-ką linii napowietrznej SN 15 kV, nN 0,5kV i stacji trafo - przewidzianych do realizacji w miejscowości Hodyszewo, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr geodezyjny: 46/2, 187, 181, 48, 49, 189/1, 1/2, 1/1, 2, 3, 4/2, 4/1, 5/1, 6/3, 6/4, 7, 185, 8/18, 8/20.