obwieszczenie

2012-10-11 1208
Art. czytany: 1948 razy

obwieszczenie

Nowe Piekuty 2012-10-11 IK. 6733.3.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., Nr 110 poz. 647) Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :  Budowie linii energetycznej podziemnej średniego napięcia 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej oraz podziemnej i napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewidencyjny 10/3, 10/1, 55, 11/1, 17, 12/1, 18, 57/1 w miejscowości Skłody Przyrusy. W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z danymi sprawy oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8; (pokój Nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.