zawiadomienie

2012-11-19 0745
Art. czytany: 1953 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 2012-11-16 IK. 6733.3.2012 ZAWIADOMIENIE Na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : - Budowie linii energetycznej podziemnej średniego napięcia SN 15kV od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii energetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej projektowaną liną podziemną 15 kV oraz budowie podziemnej i napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia nN z dopuszczalną zmianą lokalizacji urządzeń w obrębie granic lokalizacji inwestycji celu publicznego –przewidzianych do realizacji w miejscowości Skłody Przyrusy, gmina Nowe Piekuty, na działkach nr: 10/3, 10/1, 55, 56/2, 11/1, 17, 12/1, 18, 57/1. W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.