obwieszczenie

2013-01-03 1436
Art. czytany: 797 razy

obwieszczenie

Nowe Piekuty 2 stycznia 2013r.

IK. 6733.1.2013OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647,) Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :
 Demontażu i budowie słupowej stacji transformatorowej, linii elektroenergetycznej SN oraz nN na nieruchomościach położonych w obrębie wsi Jabłoń Kościelna w jednostce ewidencyjnej Nowe Piekuty oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 130/6, 130/10, 143/5, 143/7, 143/9, 144/1, 144/4, 145/2, 146/25, 146/50, 146/51, 146/52, 146/53, 146/55, 146/57, 146/58, 146/59, 146/60, 146/61, 146/62, 146/63, 146/64, 146/65, 146/66, 218/35, 218/36, 229, 242 wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN do zasilania budynku handlowo-usługowego na dz. Nr 130/10 .
W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z danymi sprawy oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8; (pokój Nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku