zawiadomienie

2013-02-07 1201
Art. czytany: 1793 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 7 luty 2013r. IK. 6733.1.2013 ZAWIADOMIENIE Na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :  Demontażu i budowie słupowej stacji transformatorowej, linii elektroenergetycznej SN oraz nN 15 kV i linii energetycznej nN 0,4 kV wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN do zasilania budynku handlowo-usługowego na działce nr 130/10 przewidzianych do realizacji w miejscowości Jabłoń Kościelna gmina Nowe Piekuty na działkach nr geodezyjny: 130/6, 130/10, 143/5, 143/7, 143/9, 144/1, 144/4, 145/2, 146/25, 146/50, 146/51, 146/52, 146/53, 146/55, 146/57, 146/58, 146/59, 146/60, 146/61, 146/62, 146/63, 146/64, 146/65, 146/66, 218/35, 218/36, 229, 242 . W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.