decyzja

2013-04-09 0823
Art. czytany: 2063 razy

decyzja

D E C Y Z J A Nr 6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust.1, art. 60 ust. 1, art. 64 w związku z art. 52 ust. 1, art. 54, art. 56 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) w związku z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lutego 2013 r. złożonego przez: GMINE NOWE PIEKUTY reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marka Kaczyńskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i polegającej na budowie wiaty i przebudowie części budynku Stacji Uzdatniania Wody przeznaczonej na pomieszczenia do celów komunalnych, przewidzianych do realizacji na części działki nr geodezyjny 25/1 położonej w obrębie m. Nowe Piekuty, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną