decyzja

2013-06-27 0914
Art. czytany: 2216 razy

decyzja

Nowe Piekuty 20 czerwca 2013r. IK. 6220.1.2013 DECYZJA nr 1.2013 Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2013r. złożonego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6; 15-620 Białystok. orzekam umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “ Przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odc. Nowe Piekuty-Kostry Noski w km 17+079k/m Krasowo Częstki.” Uzasadnienie W dniu 20.05.2013r. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6; 15-620 Białystok zwrócił się do Wójta Gminy Nowe Piekuty z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “ Przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odc. Nowe Piekuty-Kostry Noski w km 17+079k/m Krasowo Częstki.” Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ oraz wypisy z rejestry gruntów. W dniu 20.05.2013r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.nowepiekuty.pl. Na tym etapie postępowania do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem nr IK. 6220.1.2013 z dnia 20.05.2013r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii czy przedmiotowa inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko i czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOOŚ-II.4240.242.2013.JK z dnia 31.05.2013r. Stwierdził iż przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem pismem Nr NZ.4900.I.27.2013 z dnia 04.06.2013r. stwierdził, iż przedmiotowej inwestycji nie można zaliczyć ani do I ani do II grupy przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie takiej decyzji jest wymagane dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Planowana do realizacja inwestycja zlokalizowana w obrębie wsi Krasowo Częstki na działkach nr 636, 594/5, 673 oraz 613 która polegała będzie na przebudowie przepustu wraz z dojazdami. Zatem wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe. Inwestycja może być prowadzona bez konieczności uzyskania takiej decyzji. Ponieważ omawiane przedsięwzięcie nie należy do normatywnie wyróżnionej kategorii przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ani zawsze ani potencjalnie, to nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, zatem należało umorzyć postępowanie na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1227 z poźn, zm.). Niniejsza decyzja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Piekuty www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Główna 8; 18-212 Nowe Piekuty. Mając na uwadze poniższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. Pouczenie Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Otrzymują: 1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok 2. Strony postępowania – wg. rozdzielnika 3. a/a