Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2013-12-04 1343
Art. czytany: 1890 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 4 grudnia 2013r. IK. 6220.3.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :  Przebudowie z rozbudową obory bezściełowej dla łącznej obsady 110DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rolniczymi budowlami towarzyszącymi, tj. krytym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1000m3 oraz szczelnym zbiornikiem na ścieki komunalne o poj. do 10m3 w miejscowości Jabłoń Dąbrowa na działkach o numerze geodezyjnym 41/2 i 42, Gmina Nowe Piekuty, województwo podlaskie. W związku z powyższym, informuję o :  Możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy  Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8; (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 21 od daty publicznego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.