obwieszczenie

2013-12-16 1450
Art. czytany: 1894 razy

obwieszczenie

Nowe Piekuty 16.12.2013r. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013. poz. 1235) informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 16.12.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie budynku obory o obsadzie 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i zbiornikiem na nieczystości ciekłe przy pełnej obsadzie w gospodarstwie do 90 DJP, na terenie obejmującym działkę nr 5/43 położoną w ograniczeniu wsi Łopienie Zyski, gmina Nowe Piekuty.” Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Głowna 8; 18-212 Nowe Piekuty pokój nr 14, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.