zawiadomienie

2014-07-16 1411
Art. czytany: 1943 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 14 lipca 2014r. IK. 6733.3.2014 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : - budowie przepustu poprzecznego o średnicy 40 cm. w ciągu dróg gminnych na działkach o nr geodezyjnym 614/1; w obrębie wsi Krasowo Częstki i na działce nr geod. 118 w obrębie wsi Krasowo Wólka gmina Nowe Piekuty. W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.