zawiadomienie

2015-01-09 1404
Art. czytany: 1401 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 7 stycznia 2015r. IK. 6220.4.2014 ZAWIADOMIENIE Na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na: - „Powierzchniowej eksploatacji piasku ze złoża NOWE RZEPKI II, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/29 i fragmencie przylegającej do niej działki nr 1/56 - obręb Nowe Rzepki, gm. Nowe Piekuty.” W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.