ogłoszenie / obwieszczenie

2015-03-04 1325
Art. czytany: 1454 razy

ogłoszenie

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Piekuty Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/105/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Piekuty zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Piekuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Piekuty w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty. Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Piekuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2015 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o: projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty, prognozie oddziaływania na środowisko w/w zmiany Studium. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do w/w projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie: 1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ugpiekuty@pro.onet.pl, urzad@nowepiekuty.pl . Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Piekuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2015r. Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nowe Piekuty. Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty