zawiadomienie

2015-03-05 1440
Art. czytany: 1868 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty, 05.03.2015 r. IK. 6220.1.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zmianami) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :  Budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 101,50 DJP, budowie zbiornika na gnojówkę o poj. do 1600 m3, budowie zbiornika na ścieki socjalne o pojemności do 10 m3 na działkach oznaczonych nr geod. 217/2, 219, 220, 221 we wsi Markowo Wólka, Gmina Nowe Piekuty. Inwestor: Monika i Karol Markowscy zam. Markowo Wólka 26, 18-212 Nowe Piekuty W związku z powyższym, informuję o :  Możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy  Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8; (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 21 od dnia publicznego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.