zawiadomienie

2015-03-24 1024
Art. czytany: 1310 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty, 24.03.2015 r. IK. 6220.4.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zmianami) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :  Rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku obory uwięziowej w płytkościółkowej technologii utrzymania zwierząt o obsadzie 60 DJP (docelowej gospodarstwa 69 DJP), budowie płyty gnojowej o pow. 258 m2 oraz zbiornika na gnojówkę o poj. 225 m3 we wsi Kostry Litwa, Gmina Nowe Piekuty. Inwestor: Robert Saniewski zam. Kostry Litwa 19, 18-212 Nowe Piekuty W związku z powyższym, informuję o :  Możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy  Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8; (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 21 od dnia publicznego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.