obwieszczenie

2015-07-01 1237
Art. czytany: 1169 razy

obwieszczenie

Nowe Piekuty 30.06.2015 r. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013. poz. 1235 z późn. zm.) informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 30.06.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory jałownika z adaptacją części stodoły na jałownik o obsadzie do 30,00 DJP na działce o Nr 3 w obrębie wsi Hodyszewo, Gmina Nowe Piekuty” Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Głowna 8; 18-212 Nowe Piekuty pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.