Obwieszczenie

2015-07-03 1411
Art. czytany: 1266 razy

obwieszczenie

Nowe Piekuty 02.07.2015 r. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013. poz. 1235 z późn. zm.) informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 02.07.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kurnika o obsadzie do 158 DJP z usytuowaną wewnątrz częścią socjalno – techniczną oraz z przybudówką, trzech szczelnych zbiorników bezodpływowych na popłuczyny o pojemności do 10 m3 każdy, szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. do 10 m3 oraz dwóch silosów paszowych o ładowności 21 i 14 ton na działce o Nr 5/20 w obrębie wsi Skłody Przyrusy, Gmina Nowe Piekuty”. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Głowna 8; 18-212 Nowe Piekuty pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.